首页

AD联系:1958542768

电子游戏的利与弊

时间:2020-01-26 00:00:43 作者: 浏览量:16608

电子游戏的利与弊元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。小学教育议论文

隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七

元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )

(本文作者: ,见下图

东张小学教育安全网

者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。。

隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )桓 公 卷 四 ( 起 元 年 , 尽 六 年 )者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。

(本文作者:姚凡)

小学生爱国卫生教育征文

桓 公 卷 四 ( 起 元 年 , 尽 六 年 )五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。。

隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )桓 公 卷 四 ( 起 元 年 , 尽 六 年 )元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七

(本文作者:姚凡) 武磊隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。,见下图

拱宸桥小学 生命教育工作坊

元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。。

桓 公 卷 四 ( 起 元 年 , 尽 六 年 )隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七

(本文作者:姚凡) 山东省2011年小学教育专升本试卷

元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。。

隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。

(本文作者:姚凡) 元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )绍兴市中小学教育信息中心

五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。。

五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七

(本文作者:姚凡) ,如下图

元 年 , 春 , 王 正 月 , 公 即 位 。 继 弑 君 , 不 言 即 位 , 此 其 言 即 位 何 ? 据 庄 公 不 言 即 位 。 ○ 继 弑 , 申 志 反 , 注 皆 同 , 二 年 放 此 。[ 疏 ] “ 继 弑 君 , 不 言 即 位 ” 。○ 解 云 : 庄 元 年 传 云 “ 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 ” , 而 此 不 言 子 者 , 欲 见 桓 无 臣 子 之 道 , 不 念 其 君 父 故 也 。 宁 知 不 由 桓 非 隐 子 , 故 不 言 子 者 , 正 见 僖 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 继 弑 君 , 子 不 言 即 位 。 此 非 子 , 其 称 子 何 ? 臣 子 一 例 也 ” 。 正 以 僖 是 闵 兄 而 言 子 , 故 知 桓 公 若 有 臣 人 之 道 , 言 子 矣 。○ 注 “ 据 庄 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 即 庄 元 年 经 云 “ 元 年 春 , 王 正 月 ” , 不 言 公 即 位 是 也 。 如 其 意 也 。 弑 君 欲 即 位 , 故 如 其 意 , 以 著 其 恶 , 直 而 不 显 , 讳 而 不 盈 。 桓 本 贵 当 立 , 所 以 为 篡 者 , 隐 权 立 , 桓 北 面 君 事 隐 也 。 即 者 , 就 也 。 先 谒 宗 庙 , 明 继 祖 也 。 还 之 朝 , 正 君 臣 之 位 也 。 事 毕 而 反 囚 服 焉 。[ 疏 ] 注 “ 直 而 ” 至 “ 不 盈 ” 。○ 解 云 : 继 弑 君 者 无 即 位 之 文 , 今 此 书 其 即 位 , 直 是 桓 弑 , 但 不 显 道 其 弑 , 故 曰 直 而 不 显 也 。 言 讳 而 不 盈 者 , 桓 之 弑 隐 , 是 为 内 讳 , 而 书 其 即 位 以 见 其 弑 , 不 盈 满 其 讳 文 , 故 曰 讳 而 不 盈 也 。○ 注 “ 先 谒 ” 至 “ 服 焉 ” 。○ 解 云 : 皆 时 王 之 礼 也 。 三 月 , 公 会 郑 伯 于 垂 。 桓 公 会 皆 月 者 , 危 之 也 。 桓 弑 贤 君 , 篡 慈 兄 , 专 易 朝 宿 之 邑 , 无 王 而 行 , 无 仁 义 之 心 , 与 人 交 接 , 则 有 危 也 , 故 为 臣 子 忧 之 。 不 致 之 者 , 为 下 去 王 , 適 足 以 起 无 王 , 未 足 以 见 无 王 罪 之 深 浅 , 故 复 夺 臣 子 辞 , 成 诛 文 也 。 ○ 为 下 , 于 伪 反 , 下 “ 为 告 ” 同 。 去 , 起 吕 反 。 见 , 贤 遍 反 。 故 复 , 扶 又 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 桓 公 ” 至 “ 危 之 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 , 及 下 二 年 “ 三 月 , 公 会 齐 侯 ” 已 下 “ 于 稷 ” , 三 年 “ 春 , 正 月 , 公 会 齐 侯 于 嬴 ” , 六 年 “ 夏 , 四 月 , 公 会 纪 侯 于 成 ” 之 属 是 也 。 而 十 年 “ 秋 , 公 会 卫 侯 于 桃 丘 , 弗 遇 ” , 不 书 月 者 , 彼 是 公 欲 要 卫 侯 , 卫 侯 不 肯 见 , 公 以 非 礼 动 , 见 拒 有 耻 , 是 以 不 复 见 其 危 矣 。○ 注 “ 不 致 ” 至 “ 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 二 年 注 云 “ 凡 致 者 , 臣 子 喜 其 君 父 脱 危 而 至 ” 。 今 不 致 之 , 若 其 受 诛 杀 , 故 曰 夺 臣 子 辞 成 诛 文 也 。 郑 伯 以 璧 假 许 田 。 其 言 以 璧 假 之 何 ? 据 实 假 不 当 持 璧 也 。 易 之 也 。 易 之 则 其 言 假 之 何 ? 为 恭 也 。 为 恭 孙 之 辞 , 使 若 暂 假 借 之 辞 。 ○ 孙 , 音 逊 。 曷 为 为 恭 ? 据 取 邑 不 为 恭 敬 辞 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 敬 辞 ” 。○ 解 云 : 即 哀 八 年 “ 齐 人 取 讙 及 僤 ” 之 属 是 。 有 天 子 存 , 则 诸 侯 不 得 专 地 也 。 许 田 者 何 ? 地 皆 不 得 专 , 而 此 独 为 恭 辞 , 疑 非 凡 邑 , 故 更 问 之 。 鲁 朝 宿 之 邑 也 。 诸 侯 时 朝 乎 天 子 , 天 子 之 郊 , 诸 侯 皆 有 朝 宿 之 邑 焉 。 时 朝 者 , 顺 四 时 而 朝 也 , 缘 臣 子 之 心 , 莫 不 欲 朝 朝 莫 夕 。 王 者 与 诸 侯 别 治 , 势 不 得 自 专 朝 , 故 即 位 比 年 使 大 夫 小 聘 , 三 年 使 上 卿 大 聘 , 四 年 又 使 大 夫 小 聘 , 五 年 一 朝 。 王 者 亦 贵 得 天 下 之 欢 心 , 以 事 其 先 王 , 因 助 祭 以 述 其 职 , 故 分 四 方 诸 侯 为 五 部 , 部 有 四 辈 , 辈 主 一 时 。 《 孝 经 》 曰 “ 四 海 之 内 , 各 以 其 职 来 助 祭 ” , 《 尚 书 》 曰 “ 群 后 四 朝 , 敷 奏 以 言 , 明 试 以 功 , 车 服 以 庸 ” 是 也 。 宿 者 , 先 诫 之 辞 。 古 者 天 子 邦 畿 千 里 , 远 郊 五 百 里 , 诸 侯 至 远 郊 , 不 敢 便 入 , 必 先 告 至 , 由 如 他 国 至 竟 而 假 涂 也 : 皆 所 以 防 未 然 , 谨 事 上 之 敬 也 。 王 者 以 诸 侯 远 来 朝 , 亦 加 殷 勤 之 礼 以 接 之 。 为 告 至 之 须 , 当 有 所 住 止 , 故 赐 邑 於 远 郊 , 其 实 天 子 地 , 诸 侯 不 得 专 也 。 桓 公 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 朝 宿 之 邑 与 郑 , 背 叛 当 诛 , 故 深 讳 使 若 暂 假 借 之 者 , 不 举 假 为 重 , 复 举 上 会 者 , 方 讳 言 许 田 。 不 举 会 , 无 以 起 从 鲁 假 之 也 。 ○ 朝 朝 , 上 如 字 ; 下 直 遥 反 。 莫 , 音 暮 。 治 , 直 吏 反 。 背 叛 , 音 佩 , 凡 “ 背 叛 ” 之 类 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 故 即 位 ” 至 “ 小 聘 ” 。○ 解 云 : 此 《 孝 经 说 》 文 。 《 聘 义 》 亦 云 “ 天 子 制 诸 侯 , 比 年 小 聘 , 三 年 大 聘 , 相 厉 以 礼 也 ” , 是 与 此 合 。○ 注 “ 五 年 一 朝 ” 。○ 解 云 : 《 虞 》 传 文 。○ 注 “ 尚 书 曰 ” 至 “ 庸 是 也 ” 。○ 解 云 : 此 逸 书 也 。 言 群 后 四 朝 者 , 谓 诸 侯 顺 四 时 而 朝 也 。 敷 奏 以 言 者 , 谓 诸 侯 来 朝 之 时 , 遍 奏 以 言 语 也 。 言 明 试 以 功 者 , 国 功 曰 功 , 谓 明 试 以 国 事 之 功 也 。 言 车 服 以 庸 者 , 民 功 曰 庸 , 若 欲 赐 车 服 之 时 , 以 其 治 民 之 功 高 下 矣 。○ 注 “ 宿 者 , 先 诫 之 辞 ” 。○ 解 云 : 宿 可 以 转 训 为 肃 也 。 是 以 《 祭 统 》 云 “ 先 期 旬 有 一 日 , 宫 宰 宿 夫 人 , 夫 人 亦 散 齐 七五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。隐 公 卷 三 ( 起 五 年 , 尽 十 一 年 )者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。者 , 即 此 经 是 也 。 或 称 妇 者 , 庄 十 九 年 “ 陈 人 之 妇 ” 是 也 。○ 注 “ 在 涂 见 ” 至 “ 之 辞 ” 。○ 解 云 : 案 僖 二 十 五 年 , 宣 元 年 传 皆 云 “ 其 称 妇 者 何 ? 有 姑 之 辞 也 ” 者 , 兼 二 义 故 也 , 何 者 ? 在 涂 称 妇 者 , 服 从 夫 辞 ; 其 至 国 犹 称 妇 者 , 对 姑 生 称 也 。 入 国 称 夫 人 。 入 国 则 尊 , 尊 有 臣 子 之 辞 , 夫 人 姜 氏 入 是 也 。 纪 无 大 夫 , 书 纪 履 緰 者 , 重 婚 礼 也 。 月 者 , 不 亲 迎 例 月 , 重 录 之 。 亲 迎 例 时 。[ 疏 ] 注 “ 入 国 ” 至 “ 入 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 庄 二 十 四 年 秋 是 也 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 例 时 ” 。○ 解 云 : 不 亲 迎 例 月 者 , 即 此 文 及 桓 三 年 秋 七 月 公 子 翚 、 宣 元 年 正 月 公 子 遂 之 属 是 也 。 其 亲 迎 时 者 , 即 庄 二 十 四 年 “ 夏 , 公 如 齐 逆 女 ” ; 庄 二 十 七 年 冬 , “ 莒 庆 来 逆 叔 姬 ” 之 属 是 也 。 有 不 如 此 者 , 别 见 义 , 即 文 四 年 “ 夏 , 逆 妇 姜 ” , 成 十 四 年 “ 秋 , 叔 孙 侨 如 ” 之 属 是 也 。 当 文 自 有 解 , 不 能 逆 说 也 。 冬 , 十 月 , 伯 姬 归 于 纪 。 伯 姬 者 何 ? 内 女 也 。 以 无 所 系 也 。 不 称 公 子 者 , 妇 人 外 成 , 不 得 独 系 父 母 。[ 疏 ] “ 伯 姬 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 内 女 , 於 纪 言 归 ; 欲 言 外 女 , 文 无 所 系 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 不 称 公 ” 至 “ 父 母 ” 。 解 云 : 正 以 庄 元 年 传 云 “ 群 公 子 之 舍 , 则 巳 卑 矣 ” 明 有 得 称 公 子 之 道 , 故 注 者 决 之 。 ○ 其 言 归 何 ? 据 去 父 母 国 也 。 妇 人 谓 嫁 曰 归 。 妇 人 生 以 父 母 为 家 , 嫁 以 夫 为 家 , 故 谓 嫁 曰 归 。 明 有 二 归 之 道 。 书 者 , 父 母 恩 录 之 也 。 礼 , 男 之 将 取 , 三 日 不 举 乐 , 思 嗣 亲 也 ; 女 之 将 嫁 , 三 夜 不 息 烛 , 思 相 离 也 。 内 女 归 例 月 , 恩 录 之 。 ○ 取 , 七 住 反 。 ○[ 疏 ] 注 “ 妇 人 生 ” 至 “ 为 家 ” 。○ 解 云 : 谓 始 生 时 。○ 注 “ 明 有 二 归 之 道 ” 也 。○ 解 云 : 即 此 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 宣 十 六 年 “ 秋 , 郯 伯 姬 来 归 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 礼 男 之 ” 至 “ 女 将 嫁 ” 。○ 解 云 : 皆 出 《 礼 记 · 曾 子 问 》 。○ 注 “ 内 女 归 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 即 此 文 冬 十 月 、 隐 七 年 三 月 “ 叔 姬 归 于 纪 ” , 成 九 年 “ 二 月 , 伯 姬 归 于 宋 ” 之 属 是 也 。 纪 子 伯 、 莒 子 盟 于 密 。 纪 子 伯 者 何 ? 无 闻 焉 尔 。 言 无 闻 者 , 《 春 秋 》 有 改 周 受 命 之 制 , 孔 子 畏 时 远 害 , 又 知 秦 将 燔 《 诗 》 、 《 书 》 , 其 说 口 授 相 传 , 至 汉 公 羊 氏 及 弟 子 胡 毌 生 等 , 乃 始 记 於 竹 帛 , 故 有 所 失 也 。 ○ “ 纪 子 伯 , 《 左 氏 》 作 “ 子 帛 ” 。 远 , 于 万 反 。 燔 , 扶 元 反 。 毋 , 音 无 。[ 疏 ] “ 纪 子 伯 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 纪 君 , 经 不 称 侯 ; 欲 言 大 夫 , 复 叙 人 君 之 上 , 故 执 不 知 问 。 十 有 二 月 , 乙 卯 , 夫 人 子 氏 薨 。 夫 人 子 氏 者 何 ? 隐 公 之 母 也 。 以 不 书 葬 。[ 疏 ] “ 夫 人 子 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 鲁 之 夫 人 , 终 无 葬 处 , 弟 子 未 识 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 不 书 葬 ” 。○ 解 云 : 今 隐 公 欲 表 巳 让 , 故 宜 屈 卑 。 其 母 不 成 夫 人 之 礼 , 是 以 见 其 不 书 葬 , 知 其 是 隐 公 母 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 姒 氏 书 葬 。 ○ 姒 , 音 似 。[ 疏 ] 注 “ 据 姒 氏 书 葬 ” 。○ 解 云 : 即 定 十 五 年 九 月 , “ 辛 巳 , 葬 定 姒 ” 是 也 。 彼 定 姒 之 子 哀 公 者 , 未 逾 年 之 君 也 , 其 母 亦 得 书 葬 。 今 隐 公 虽 欲 让 桓 , 不 作 成 君 , 应 比 未 逾 年 之 君 。 今 其 母 不 书 葬 , 故 据 而 难 之 。 成 公 意 也 。 何 成 乎 公 之 意 ? 据 已 去 即 位 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 子 将 不 终 为 君 , 故 母 亦 不 终 为 夫 人 也 。 时 隐 公 卑 屈 其 母 , 不 以 夫 人 礼 葬 之 , 以 妾 礼 葬 之 , 以 卑 下 桓 母 , 无 终 为 君 之 心 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 不 书 葬 , 所 以 起 其 意 而 成 其 贤 。 子 者 , 姓 也 。 夫 人 以 姓 配 号 。 义 与 仲 子 同 。 书 薨 者 , 为 隐 公 恩 录 痛 之 也 。 日 者 , 恩 录 之 , 公 夫 人 皆 同 例 也 。 ○ 下 , 遐 嫁 反 。[ 疏 ] 注 “ 子 者 ” 至 “ 子 同 ” 。○ 解 云 : 上 文 仲 子 之 下 而 注 云 “ 仲 字 子 姓 , 妇 人 以 姓 配 字 , 不 忘 本 , 因 示 不 適 同 姓 ” 。 今 此 称 姓 者 , 亦 是 示 不 適 同 姓 之 义 , 故 云 义 与 仲 子 同 。 其 不 称 字 之 义 乃 自 异 , 故 注 云 “ 以 姓 配 号 ” , 号 即 夫 人 是 也 。 郑 人 伐 卫 。 书 者 , 与 入 向 同 。 侵 、 伐 、 围 、 入 例 皆 时 。[ 疏 ] 注 “ 书 者 与 入 向 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 凡 书 兵 者 , 正 不 得 也 。 外 内 深 浅 皆 举 之 者 , 因 重 兵 害 众 ” 是 也 。○ 注 “ 侵 伐 围 入 例 皆 书 时 ” 。○ 解 云 : 其 侵 伐 书 时 者 , 即 僖 二 十 八 年 “ 春 , 晋 侯 侵 曹 晋 侯 伐 卫 ” 之 属 是 也 。 入 例 时 者 , 已 说 於 上 , 而 注 言 此 者 , 正 以 文 承 日 月 之 下 , 故 须 解 之 。 三 年 , 春 , 王 二 月 。 二 月 三 月 皆 有 王 者 , 二 月 , 殷 之 正 月 也 ; 三 月 , 夏 之 正 月 也 。 王 者 存 二 王 之 后 , 使 统 其 正 朔 , 服 其 服 色 , 行 其 礼 乐 , 所 以 尊 先 圣 , 通 三 统 , 师 法 之 义 , 恭 让 之 礼 , 於 是 可 得 而 观 之 。[ 疏 ] 注 “ 二 月 至 王 者 , 解 云 : 二 月 有 王 即 此 是 三 月 有 王 者 , 即 定 元 年 王 三 月 之 属 是 也 。○ 注 使 统 其 正 朔 。○ 解 云 : 统 者 , 始 也 。 谓 各 使 以 其 当 代 之 正 朔 为 始 也 。○ 注 所 以 尊 至 观 之 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 黜 ? 而 言 通 三 统 者 , 黜 ? 为 鲁 也 。 通 三 王 之 正 者 , 为 师 法 之 义 己 巳 , 日 有 食 之 。 何 以 书 。 诸 言 何 以 书 者 , 问 主 书 。[ 疏 ] 注 “ 诸 言 ” 至 “ 主 书 ” 。○ 解 云 : 至 此 乃 解 之 者 , 正 以 有 所 据 。 下 言 何 以 书 者 , 还 言 据 彼 难 此 之 例 , 故 不 得 然 解 也 , 即 上 二 年 传 云 “ 外 逆 女 不 书 , 此 何 以 书 ” 是 也 。 今 此 直 言 “ 何 以 书 ” , 上 无 所 据 , 则 是 问 主 书 , 故 如 此 解 。 记 异 也 。 异 者 , 非 常 可 怪 。 先 事 而 至 者 , 是 后 卫 州 吁 弑 其 君 完 , 诸 侯 初 僣 , 鲁 隐 系 获 , 公 子 翚 进 谄 谋 。 ○ 杀 其 , 申 志 反 , 下 “ 杀 其 君 ” 同 。 翚 , 许 韦 反 。 谄 , 绩 检 反 。[ 疏 ] 注 “ 是 后 ” 至 “ 完 ” 。 解 云 : 在 四 年 春 。○ 注 “ 诸 侯 初 僣 ” 。○ 解 云 : 下 五 年 秋 “ 初 献 六 羽 ” , 传 云 “ 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 。 僣 天 子 不 可 言 也 ” 是 也 。○ 注 “ 鲁 隐 系 获 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 春 , 郑 人 来 输 平 ” , 传 云 “ 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 ” 是 也 。○ 注 “ 父 子 ” 至 “ 谄 谋 ” 。○ 解 云 : 下 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 及 宋 公 ” 以 下 “ 伐 郑 ” , 传 云 “ 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谓 隐 公 曰 ‘ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 ’ ” 是 也 。 此 等 诸 事 皆 是 阴 阳 之 象 , 故 取 之 日 食 。 日 食 , 则 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 或 言 朔 , 或 不 言 朔 ? 曰 : 某 月 某 日 朔 , 日 有 食 之 者 , 食 正 朔 也 。 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 外 彊 内 虚 , 是 故 日 月 之 行 无 鷃 疾 , 食 不 失 正 朔 也 。[ 疏 ] “ 日 食 , 则 曷 为 或 日 ” 者 。○ 解 云 : 即 此 是 也 。 或 不 日 者 , 庄 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 或 言 朔 者 , 桓 三 年 “ 秋 , 七 月 , 壬 辰 , 朔 , 日 有 食 之 ” 是 也 。○ 注 “ 此 象 君 ” 至 “ 朔 也 ” 。○ 解 云 : 外 强 者 , 谓 外 有 威 严 , 其 民 臣 望 而 畏 之 。 内 虚 者 , 虚 心 以 受 物 , 正 得 为 君 之 道 , 故 食 不 失 正 朔 也 。 《 祭 义 》 云 : “ 虚 中 以 治 之 ” , 郑 注 云 “ 虚 中 , 言 不 兼 念 馀 事 ” 是 也 。 其 或 日 , 或 不 日 , 或 失 之 前 , 或 失 之 后 。 失 之 前 者 , 朔 在 前 也 。 谓 二 日 食 , 巳 巳 日 有 食 之 是 也 。 此 象 君 行 暴 急 , 外 见 畏 , 故 日 行 疾 月 行 迟 , 过 朔 乃 食 , 失 正 朔 於 前 也 。 失 之 后 者 , 朔 在 后 也 。 谓 晦 日 食 , 庄 公 十 八 年 “ 三 月 , 日 有 食 之 ” 是 也 。 此 象 君 行 儒 弱 见 陵 , 故 日 行 鷃 月 行 疾 , 未 至 朔 而 食 , 失 正 朔 於 后 也 。 不 言 月 食 者 , 其 形 不 可 得 而 睹 也 , 故 疑 言 曰 有 食 之 。 孔 子 曰 : “ 多 闻 阙 疑 , 慎 言 其 馀 , 则 寡 尤 。 ” 不 传 天 下 异 者 , 从 王 录 内 可 知 也 。 ○ 懦 , 乃 乱 反 , 又 乃 卧 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 传 ” 至 “ 可 知 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 僖 十 四 年 “ 沙 鹿 崩 ” , 成 五 年 “ 梁 山 崩 ” , 传 皆 云 “ 何 以 书 ? 记 异 也 。 外 异 不 书 , 此 何 以 书 ? 为 天 下 记 异 也 ” 。 今 无 此 传 , 故 须 解 之 也 。 彼 不 从 王 内 录 者 , 以 其 皆 在 晋 竟 内 故 也 。 三 月 , 庚 戌 , 天 王 崩 。 平 王 也 。 何 以 不 书 葬 ? 据 书 葬 桓 王 。[ 疏 ] 注 “ 平 王 也 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 以 本 纪 当 之 故 也 。○ 注 “ 据 书 葬 桓 王 ” 。○ 解 云 : 即 庄 三 年 “ 五 月 , 葬 桓 王 ” 是 也 。 ○ 天 子 记 崩 不 记 葬 , 必 其 时 也 。 至 尊 无 所 屈 也 。 诸 侯 记 卒 记 葬 , 有 天 子 存 , 存 , 在 。 不 得 必 其 时 也 。 设 有 王 后 崩 , 当 越 紼 而 奔 丧 , 不 得 必 其 时 , 故 恩 录 之 。 ○ 紼 , 音 弗 。[ 疏 ] 注 “ 设 有 ” 至 “ 奔 丧 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 意 言 之 。 不 言 天 子 崩 者 , 举 轻 以 明 重 故 也 。 曷 为 或 言 崩 , 或 言 薨 ? 天 子 曰 崩 , 大 毁 坏 之 辞 。 诸 侯 曰 薨 , 小 毁 坏 之 辞 。 大 夫 曰 卒 , 卒 , 犹 终 也 。 士 曰 不 禄 。 不 录 , 无 录 也 。 皆 所 以 别 尊 卑 也 。 葬 不 别 者 , 从 恩 杀 略 也 。 书 崩 者 , 为 天 下 恩 痛 王 者 也 。 记 诸 侯 卒 葬 者 , 王 者 亦 当 加 之 以 恩 礼 , 故 为 恩 录 。 ○ 以 别 , 彼 列 反 , 下 同 。 恩 杀 , 所 界 反 。 为 天 , 于 伪 反 , 下 “ 故 为 ” 、 “ 主 为 ” , 传 “ 所 为 ” 同 。夏 , 四 月 , 辛 卯 , 尹 氏 卒 。 尹 氏 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 。 ○ 尹 氏 , 《 左 氏 》 作 “ 君 氏 ” 。 朝 , 如 字 。[ 疏 ] “ 尹 氏 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 诸 侯 , 不 言 国 爵 ; 欲 言 外 臣 , 而 书 其 卒 ; 欲 言 内 臣 , 内 无 尹 氏 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 尹 氏 立 王 子 朝 也 ” 者 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 。 其 称 尹 氏 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 刘 卷 卒 名 。 ○ 卷 , 音 权 。[ 疏 ] 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 。 注 “ 刘 卷 卒 名 ” 者 。○ 解 云 : 在 定 四 年 秋 。 贬 。 曷 为 贬 ? 据 俱 卒 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 俱 卒 也 ” 。○ 解 云 : 据 刘 卷 言 之 。 讥 世 卿 。 世 卿 者 , 父 死 子 继 也 。 贬 去 名 者 氏 , 言 起 其 世 也 , 若 曰 世 世 尹 氏 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。 世 卿 , 非 礼 也 。 礼 , 公 卿 大 夫 、 士 皆 选 贤 而 用 之 。 卿 大 夫 任 重 职 大 , 不 当 世 , 为 其 秉 政 久 , 恩 德 广 大 。 小 人 居 之 , 必 夺 君 之 威 权 , 故 尹 氏 世 , 立 王 子 朝 ; 齐 崔 氏 世 , 弑 其 君 光 , 君 子 疾 其 末 则 正 其 本 。 见 讥 於 卒 者 , 亦 不 可 造 次 无 故 驱 逐 , 必 因 其 遇 卒 绝 之 , 明 君 案 见 劳 授 偿 , 则 众 誉 不 能 进 无 功 ; 案 见 恶 行 诛 , 则 众 谗 不 能 退 无 罪 。 ○ 见 讥 , 贤 遍 反 , 下 同 。 造 , 七 报 反 。[ 疏 ] “ 世 卿 非 礼 也 ” 。○ 解 云 : 《 诗 序 》 云 : “ 古 之 仕 者 , 世 禄 也 。 ” 於 贤 者 言 之 也 。○ 注 “ 齐 崔 ” 至 “ 君 光 ” 。○ 解 云 : 崔 氏 世 者 , 即 宣 十 年 “ 齐 崔 氏 出 奔 卫 ” , 传 云 “ 崔 氏 者 何 ? 齐 大 夫 也 。 其 称 崔 氏 何 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 讥 世 卿 。 世 卿 , 非 礼 也 ” 者 是 也 。 言 弑 其 君 光 者 , 在 襄 二 十 五 年 夏 。○ 注 “ 君 子 疾 其 末 ” 。○ 解 云 : 即 襄 二 十 五 年 与 昭 二 十 三 年 是 也 。○ 注 “ 则 正 其 本 者 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 宣 十 年 是 也 。○ 注 “ 见 讥 ” 至 “ 绝 之 ” 。○ 解 云 : 必 因 过 卒 绝 之 者 , 过 即 “ 崔 氏 出 奔 卫 ” , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 是 也 。 卒 即 此 文 是 也 。 若 然 , “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 还 言 尹 氏 , 而 “ 崔 杼 弑 其 君 光 ” 不 复 言 崔 氏 者 , 正 以 大 夫 弑 君 例 称 其 名 故 也 。○ 注 “ 明 君 ” 至 “ 无 功 ” 。○ 解 云 : 众 誉 者 , 若 共 工 、 鲧 等 迭 相 为 誉 之 类 是 也 。○ 注 “ 案 见 恶 ” 至 “ 无 罪 ” 。○ 解 云 : 谓 君 有 明 德 , 案 见 恶 行 诛 , 则 刑 不 滥 也 , 故 虽 众 谗 亦 不 能 退 黜 无 罪 之 善 人 也 。 旧 云 言 不 能 退 无 罪 者 , 谓 不 能 退 使 无 罪 , 非 也 。 外 大 夫 不 卒 , 此 何 以 卒 ? 据 原 仲 不 卒 。[ 疏 ] 注 “ 据 原 仲 不 卒 ” 。○ 解 云 : 即 庄 二 十 七 年 “ 秋 , 公 子 友 如 陈 , 葬 原 仲 ” , 而 经 不 书 原 仲 之 卒 是 也 。 天 王 崩 , 诸 侯 之 主 也 。 时 天 王 崩 , 鲁 隐 往 奔 丧 , 尹 氏 主 傧 赞 诸 侯 , 与 隐 交 接 而 卒 , 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 之 , 故 为 隐 恩 录 痛 之 。 日 者 , 恩 录 之 , 明 当 有 恩 礼 。 ○[ 疏 ] 注 “ 时 天 ” 至 “ 恩 礼 ” 。 解 云 : 鲁 隐 奔 丧 而 不 书 者 , 盖 以 得 其 常 故 也 。 若 遣 大 夫 往 则 书 之 , 即 文 九 年 “ 二 月 , 叔 孙 得 臣 如 京 师 。 辛 丑 , 葬 襄 王 ” 是 也 。 彼 传 云 “ 王 者 不 书 葬 , 此 何 以 书 ? 不 及 时 书 , 过 时 书 ” , 彼 注 云 “ 重 录 失 时 ” ; “ 我 有 往 者 则 书 ” , 彼 注 云 “ 谓 使 大 夫 往 也 , 恶 文 公 不 自 往 , 故 书 葬 以 起 大 夫 之 会 ” 是 也 。○ 注 “ 恩 隆 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 言 隐 公 恩 隆 於 王 者 , 则 加 礼 录 其 傧 赞 之 人 也 。 秋 , 武 氏 子 来 求 赙 。 武 氏 子 者 何 ? 天 子 之 大 夫 也 。 其 称 武 氏 子 何 ? 据 宰 渠 氏 官 , 仍 叔 不 称 氏 , 尹 氏 不 称 子 。[ 疏 ] “ 武 氏 子 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 王 臣 , 不 言 王 使 ; 欲 言 诸 侯 之 臣 , 文 无 系 国 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 据 宰 渠 氏 官 ” 者 。○ 解 云 : 即 桓 四 年 “ 夏 , 天 王 使 宰 渠 伯 纠 来 聘 ” 是 也 。○ 注 “ 仍 叔 不 称 氏 ” 。○ 解 云 : 即 桓 五 年 “ 天 王 使 仍 叔 之 子 来 聘 ” 是 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 父 卒 , 子 未 命 也 。 时 虽 世 大 夫 , 缘 孝 子 之 心 , 不 忍 便 当 父 位 , 故 顺 古 先 试 一 年 , 乃 命 於 宗 庙 。 武 氏 子 父 新 死 , 未 命 而 便 为 大 夫 , 薄 父 子 之 恩 , 故 称 氏 言 子 , 见 未 命 以 讥 之 。[ 疏 ] 注 “ 时 虽 世 大 夫 ” 。○ 解 云 : 知 者 , 正 见 尹 氏 之 属 故 也 。○ 注 “ 缘 孝 ” 至 “ 宗 庙 ” 。 解 云 : 知 如 此 者 , 正 以 此 经 讥 父 卒 子 未 命 而 便 为 大 夫 故 也 。 何 以 不 称 使 ? 据 南 季 称 使 。[ 疏 ] 注 “ 据 南 季 称 使 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 ” 是 也 。 当 丧 未 君 也 。 当 丧 , 谓 天 子 也 。 未 君 者 , 未 三 年 也 。 未 可 居 君 位 称 使 也 。 故 绝 正 其 义 , 与 毛 伯 同 。[ 疏 ] 注 “ 未 君 至 伯 同 ” 。○ 解 云 : 即 文 九 年 “ 春 , 毛 伯 来 求 金 ” , 传 云 “ 何 以 不 称 使 ? 当 丧 未 君 也 。 逾 年 矣 , 何 以 谓 之 未 君 ” , “ 以 天 子 三 年 , 然 后 称 王 ” , “ 缘 民 臣 之 心 , 不 可 一 日 无 君 , 故 逾 年 即 位 ” , “ 缘 孝 子 之 心 , 即 三 年 不 忍 当 ” , 是 故 三 年 乃 称 王 命 使 大 夫 矣 。 武 氏 子 来 求 赙 , 何 以 书 ? 不 但 言 何 以 书 者 , 嫌 主 覆 问 上 所 说 二 事 , 不 问 求 赙 。 ○ 覆 , 芳 服 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 但 ” 至 “ 求 赙 ” 。○ 解 云 : 上 二 事 者 , 即 父 卒 子 未 命 , 当 丧 未 君 是 也 。 嫌 言 父 卒 子 未 命 何 以 书 , 当 丧 未 君 何 以 书 , 故 须 连 言 之 。 注 主 为 求 赙 书 也 者 , 嫌 为 上 二 事 书 故 也 。 讥 。 何 讥 尔 ? 丧 事 无 求 。 求 赙 , 非 礼 也 。 主 为 求 赙 书 也 。 礼 本 为 有 财 者 制 , 有 则 送 之 , 无 则 致 哀 而 巳 , 不 当 求 , 求 则 皇 皇 伤 孝 子 之 心 。[ 疏 ] 注 “ 求 则 皇 ” 至 “ 子 之 心 ” 。 解 云 : 言 制 礼 本 意 , 所 以 丧 事 无 求 者 , 恐 伤 孝 子 之 心 故 也 , 何 者 ? 正 以 孝 子 本 意 无 心 求 矣 。 盖 通 于 下 。 云 尔 者 , 嫌 天 子 财 多 不 当 求 , 下 财 少 可 求 , 故 明 皆 不 当 求 之 。[ 疏 ] “ 盖 通 于 下 ” 。○ 解 云 : 盖 , 诂 为 皆 , 若 似 盖 云 归 哉 之 类 , 或 者 不 受 於 师 , 故 疑 之 。 八 月 , 庚 辰 , 宋 公 和 卒 。 不 言 薨 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 死 当 有 王 文 。 圣 人 之 为 文 辞 孙 顺 , 不 可 言 崩 , 故 贬 外 言 卒 , 所 以 褒 内 也 。 宋 称 公 者 , 殷 后 也 。 王 者 封 二 王 后 , 地 方 百 里 , 爵 称 公 , 客 待 之 而 不 臣 也 。 《 诗 》 云 “ 有 客 宿 宿 , 有 客 信 信 ” 是 也 。 ○ 孙 , 音 逊 。[ 疏 ] 注 “ 故 贬 ” 至 “ 内 也 ” 。○ 解 云 : 鲁 得 尊 名 , 不 与 外 诸 侯 同 文 , 即 是 尊 鲁 为 王 之 义 。 冬 , 十 有 二 月 , 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 。癸 未 , 葬 宋 缪 公 。 葬 者 曷 为 或 日 , 或 不 日 ? 不 及 时 而 日 , 渴 葬 也 。 不 及 时 , 不 及 五 月 也 。 礼 , 天 子 七 月 而 葬 , 同 轨 毕 至 。 诸 侯 五 月 而 葬 , 同 盟 至 。 大 夫 三 月 而 葬 , 同 位 至 。 士 逾 月 , 外 姻 至 。 孔 子 曰 : “ 葬 於 北 方 , 北 首 , 三 代 之 达 礼 也 , 之 幽 之 故 也 。 ” 渴 , 喻 急 也 , 乙 未 葬 齐 孝 公 是 也 。 ○ 宋 缪 公 , 音 穆 , 《 左 氏 》 作 “ 穆 ” 。 凡 此 后 仿 此 。 首 , 手 又 反 。[ 疏 ] 注 “ 礼 天 子 ” 至 “ 姻 至 ” 。○ 解 云 : 皆 隐 元 年 《 左 传 》 文 。○ 注 “ 孔 子 ” 至 “ 故 也 ” 。 解 云 : 《 檀 弓 下 》 篇 文 云 。 “ 孔 子 曰 ” 之 下 无 “ 礼 ” 字 。○ 注 “ 渴 喻 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 僖 二 十 七 年 “ 六 月 , 庚 寅 , 齐 侯 昭 卒 。 八 月 , 乙 未 , 葬 齐 孝 公 是 也 。 而 言 渴 葬 者 , 谓 更 无 他 事 但 孜 孜 於 葬 故 不 待 五 月 矣 ” 不 及 时 而 不 日 , 慢 葬 也 。 慢 葬 不 能 以 礼 葬 也 , 八 月 葬 蔡 宣 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 慢 葬 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 下 八 年 “ 夏 , 六 月 , 巳 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” 。○ 注 “ 八 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 言 但 自 慢 薄 不 依 礼 。 故 不 待 五 月 也 。 ○ 过 时 而 日 , 隐 之 也 。 隐 , 痛 也 。 痛 贤 君 不 得 以 时 葬 , 丁 亥 葬 齐 桓 公 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 隐 痛 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 僖 十 七 年 冬 十 二 月 “ 乙 亥 , 齐 侯 小 白 卒 ” , 十 八 年 “ 秋 , 八 月 , 丁 亥 , 葬 齐 桓 公 ” 是 也 。 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 。 解 缓 不 能 以 时 葬 , 夏 四 月 葬 卫 桓 公 是 也 。○ 解 , 古 邂 反 , 又 古 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 解 缓 ” 至 “ 是 也 ” 。 解 云 : 即 下 四 年 二 月 , “ 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 ” , 至 五 年 “ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ” 是 也 。 当 时 而 不 日 , 正 也 。 六 月 葬 陈 惠 公 是 也 。 ○ 当 时 , 丁 浪 反 , 又 如 字 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 六 月 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 即 定 四 年 “ 二 月 , 癸 巳 , 陈 侯 吴 卒 ” , “ 六 月 , 葬 陈 惠 公 ” 是 也 。 当 时 而 日 , 危 不 得 葬 也 。 此 当 时 , 何 危 尔 ? 宣 公 谓 缪 公 曰 : “ 以 吾 爱 与 夷 , 则 不 若 爱 女 。 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 与 夷 者 , 宣 公 之 子 , 缪 公 者 , 宣 公 之 弟 。 ○ 与 夷 , 如 字 , 又 音 馀 , 凡 人 名 字 及 地 名 之 类 皆 放 首 音 , 借 假 字 则 时 复 重 出 。 爱 女 , 音 汝 , 下 及 注 同 。 盍 终 , 户 腊 反 , 四 年 传 同 。[ 疏 ] “ 当 时 ” 至 “ 葬 也 ” 。○ 解 云 : 即 此 年 八 月 “ 宋 公 和 卒 ” , 十 二 月 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” 是 也 。 而 注 不 言 之 者 , 以 下 有 问 , 不 注 可 知 也 。 ○ “ 以 吾 ” 至 “ 爱 女 ” 。○ 解 云 : 若 , 如 也 。 言 吾 爱 於 与 夷 , 则 不 止 如 女 而 已 , 言 其 甚 也 。 云 以 为 社 稷 宗 庙 主 , 则 与 夷 不 若 女 者 , 言 不 如 女 , 道 其 不 贤 。 云 盍 终 为 君 矣 者 , 何 不 遂 为 君 , 不 听 其 反 让 。 宣 公 死 , 缪 公 立 。 缪 公 逐 其 二 子 庄 公 冯 与 左 师 勃 。 左 师 , 官 。 勃 , 名 也 。 ○ 冯 , 皮 冰 反 。 曰 : “ 尔 为 吾 子 , 生 毋 相 见 , 死 毋 相 哭 。 ” 所 以 远 绝 之 。 ○ 生 毌 , 音 无 , 下 同 。 与 夷 复 曰 : 复 , 报 。 “ 先 君 之 所 为 不 与 臣 国 , 而 纳 国 乎 君 者 , 以 君 可 以 为 社 稷 宗 庙 主 也 。 今 君 逐 君 之 二 子 , 而 将 致 国 乎 与 夷 , 此 非 先 君 之 意 也 。 且 使 子 而 可 逐 , 则 先 君 其 逐 臣 矣 。 ” 缪 公 曰 : “ 先 臣 之 不 尔 逐 , 可 知 矣 。 尔 , 女 也 。 可 知 者 , 欲 使 我 反 国 。 吾 立 乎 此 , 摄 也 。 ” 暂 摄 行 君 事 , 不 得 传 与 子 也 。 谦 辞 。 ○ 传 与 , 直 专 反 ; 下 音 与 。 终 致 国 乎 与 夷 。 庄 公 冯 弑 与 夷 。 冯 与 督 共 弑 殇 公 在 桓 二 年 , 危 之 於 此 者 , 死 乃 反 国 , 非 至 贤 之 君 不 能 不 争 也 。 ○ 冯 杀 , 音 试 , 注 同 。 争 , 争 斗 之 争 。[ 疏 ] 注 “ 冯 与 ” 至 “ 二 年 ” 。○ 解 云 : 即 桓 二 年 “ 春 , 王 正 月 , 戊 申 , 宋 督 弑 其 君 与 夷 及 其 大 夫 孔 父 ” 是 也 。○ 注 “ 死 乃 ” 至 “ 争 也 ” 。○ 解 云 : 至 贤 之 君 , 谓 受 国 者 。 正 以 与 夷 不 贤 , 故 终 见 篡 矣 。 故 君 子 大 居 正 。 明 脩 法 守 正 , 最 计 之 要 者 。[ 疏 ] “ 故 君 子 大 居 正 ” 。○ 解 云 : 言 由 是 之 故 , 君 子 之 人 大 其 適 子 居 正 , 不 劳 违 礼 而 让 庶 也 。 宋 之 祸 , 宣 公 为 之 也 。 言 死 而 让 , 开 争 原 也 。 缪 公 亦 死 而 让 得 为 功 者 , 反 正 也 。 外 小 恶 不 书 , 录 渴 隐 者 , 明 诸 侯 卒 , 王 者 当 加 恩 意 , 忧 劳 其 国 , 所 以 哀 死 闵 患 也 。[ 疏 ] 注 “ 言 死 而 ” 至 “ 原 也 ” 。○ 解 云 : 言 后 人 见 其 死 乃 让 巳 , 疑 非 诚 心 至 意 , 是 以 还 让 其 子 , 终 致 后 祸 , 故 曰 开 争 原 也 。○ 注 “ 缪 公 ” 至 “ 反 正 也 ” 。○ 解 云 : 其 缪 公 之 功 , 即 桓 二 年 冯 弑 君 是 也 。○ 注 “ 所 以 哀 死 闵 患 也 ” 。○ 解 云 : 哀 死 者 , 即 慢 之 属 是 也 。 闵 患 者 , 隐 之 是 也 。 四 年 , 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 。 牟 娄 者 何 ? 杞 之 邑 也 。 以 上 有 伐 杞 。 ○ 牟 , 武 侯 反 。[ 疏 ] “ 牟 娄 者 何 ” 。○ 解 云 : 外 相 取 邑 , 例 所 不 书 , 疑 非 凡 取 , 故 执 不 知 周 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 据 楚 子 伐 宋 取 彭 城 不 书 。[ 疏 ] 注 “ 据 楚 ” 至 “ 不 书 ” 。○ 解 云 : 即 襄 元 年 传 曰 “ 鱼 石 走 之 楚 , 楚 为 之 伐 宋 , 取 彭 城 , 以 封 鱼 石 ” 者 是 也 。 疾 始 取 邑 也 。 外 小 恶 不 书 , 以 外 见 疾 始 , 著 取 邑 以 自 广 大 , 比 於 贪 利 差 为 重 , 故 先 治 之 也 。 内 取 邑 常 书 , 外 但 疾 始 , 不 常 书 者 , 义 与 上 逆 女 同 。 不 传 讬 始 者 , 前 此 有 灭 , 不 嫌 无 取 邑 , 当 讬 始 明 , 故 省 文 也 。 取 邑 例 时 。 ○ 见 疾 , 贤 遍 反 , 年 末 “ 见 众 ” 同 。 差 , 初 卖 反 。[ 疏 ] 注 “ 内 取 邑 常 书 ” 者 。○ 解 云 : 即 下 十 年 取 郜 、 防 , 昭 三 十 二 年 取 阚 之 属 是 也 。○ 注 “ 义 与 上 逆 女 同 ” 。○ 解 云 : 即 上 注 云 “ 内 逆 女 常 书 , 外 逆 女 但 疾 始 不 常 书 者 , 明 当 先 自 正 , 躬 自 厚 而 薄 责 於 人 , 故 略 外 ” 是 也 。○ 注 “ 传 不 讬 始 者 ” 。○ 解 云 : 何 故 不 发 传 云 取 邑 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 。 凡 不 讬 始 之 义 有 四 : 一 则 见 其 经 而 不 讬 始 , 即 上 二 年 彼 注 云 “ 据 战 伐 不 言 讬 始 , 纳 币 不 讬 始 之 类 ” 是 也 。 二 则 其 大 恶 不 可 讬 始 , 即 五 年 “ 初 献 六 羽 ” 之 下 , 传 云 “ 始 僣 诸 公 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 , 则 曷 为 始 於 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 ” , 彼 注 云 “ 传 云 尔 者 , 解 不 讬 始 也 ” ; 三 则 省 文 , 不 假 讬 始 , 即 此 是 也 ; 四 则 无 可 讬 始 , 即 桓 七 年 “ 焚 咸 丘 ” 之 下 , 注 云 “ 传 不 讬 始 者 , 前 此 未 有 , 无 所 讬 也 ” 是 也 。○ 注 “ 取 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 六 年 “ 冬 , 宋 人 取 长 葛 ” 之 属 是 。 然 则 “ 取 牟 娄 ” 虽 在 月 下 , 不 蒙 上 月 也 。 戊 申 , 卫 州 吁 弑 其 君 完 。 曷 为 以 国 氏 ? 据 齐 公 子 商 人 弑 其 君 舍 , 氏 公 子 。 ○ 弑 其 , 申 志 反 。 弑 字 从 式 , 杀 字 从 殳 , 不 同 也 。 君 父 言 弑 积 渐 之 名 也 ; 臣 子 云 杀 , 卑 贱 之 意 也 。 字 多 乱 , 故 时 复 音 之 ; 可 知 , 则 不 重 出 也 。 完 , 音 丸 。[ 疏 ] 注 “ 据 齐 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 在 文 十 四 年 秋 也 。 商 人 所 以 得 称 公 子 者 , 正 以 商 人 次 正 当 立 , 其 罪 差 轻 故 也 。 ○ 当 国 也 。 与 段 同 义 。 日 者 , 从 外 赴 辞 , 以 贼 闻 例 。[ 疏 ] 注 “ 与 段 同 义 ” 者 。○ 解 云 : 即 上 元 年 注 云 “ 欲 当 国 为 君 , 故 如 其 意 , 使 如 国 君 , 氏 上 郑 , 所 以 见 段 之 凶 逆 ” 是 也 。○ 注 “ 日 者 ” 至 “ 闻 例 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 合 书 则 书 , 不 待 赴 告 。 而 言 从 外 赴 辞 者 , 谓 其 君 被 弑 , 此 君 之 臣 即 以 其 日 赴 於 天 子 诸 侯 , 望 天 子 诸 侯 早 来 救 巳 , 是 以 《 春 秋 》 悉 皆 书 日 , 故 云 日 者 , 从 外 赴 辞 也 。 言 以 贼 闻 例 者 , 言 以 贼 弑 君 , 闻 於 天 子 诸 侯 , 例 日 。 如 此 , 故 下 八 年 传 云 “ 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 ” , 何 氏 云 “ 赴 天 子 也 ” 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 , 义 亦 通 乎 此 。 夏 , 公 及 宋 公 遇 于 清 。 遇 者 何 ? 不 期 也 。 一 君 出 , 一 君 要 之 也 。 古 者 有 遇 礼 , 为 朝 天 子 若 朝 罢 朝 , 卒 相 遇 于 涂 , 近 者 为 主 , 远 者 为 宾 , 称 先 君 以 相 接 , 所 以 崇 礼 让 , 绝 慢 易 也 。 当 春 秋 时 , 出 入 无 度 , 祸 乱 奸 宄 , 多 在 不 虞 , 无 故 卒 然 相 要 , 小 人 将 以 生 心 , 故 重 而 书 , 之 所 以 防 祸 原 也 。 言 及 者 , 起 公 要 之 , 明 非 常 遇 也 。 地 者 , 重 录 之 。 遇 例 时 。 ○ 要 之 , 一 遥 反 , 注 同 。 易 , 以 豉 反 。[ 疏 ] “ 遇 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 冬 见 , 其 文 曰 夏 ; 欲 言 会 聚 , 又 不 言 会 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 言 及 者 ” 至 “ 遇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 及 者 , 汲 汲 之 文 故 也 。 其 常 遇 者 , 即 朝 天 子 罢 朝 之 时 , 相 遇 于 涂 是 也 。○ 注 “ 遇 例 时 ” 者 。○ 解 云 : 即 隐 八 年 “ 春 , 宋 公 、 卫 侯 遇 于 垂 ” , 庄 三 十 年 “ 冬 , 公 及 齐 侯 遇 于 鲁 济 ” , 及 此 之 属 皆 是 。 而 僖 十 四 年 “ 夏 , 六 月 , 季 姬 及 鄫 子 遇 于 防 ” , 书 月 者 , 彼 注 云 “ 甚 恶 内 ” 是 也 。 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 。 翚 者 何 ? 公 子 翚 也 。 以 入 桓 称 公 子 。[ 疏 ] “ 翚 者 何 ” 。○ 解 云 : 无 公 子 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 入 桓 称 公 子 ” 。○ 解 云 : 即 桓 三 年 秋 , “ 公 子 翚 如 齐 逆 女 ” 是 也 。 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 据 叔 老 会 郑 伯 伐 许 不 贬 。[ 疏 ] 注 “ 据 叔 ” 至 “ 不 贬 ” 。○ 解 云 : 在 襄 十 六 年 夏 。 ○ 与 弑 公 也 。 弑 者 , 杀 也 , 臣 弑 君 之 辞 。 以 终 隐 之 篇 贬 , 知 与 弑 公 也 。 ○ 与 弑 , 音 预 , 下 及 注 同 。[ 疏 ] 注 “ 以 终 隐 ” 至 “ 弑 公 ” 。○ 解 云 : 即 此 及 十 年 “ 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 ” , 传 云 “ 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 ” 是 也 。 其 与 弑 公 奈 何 ? 公 子 翚 谄 乎 隐 公 , 谄 犹 佞 也 。 谓 隐 公 曰 : “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 , 盍 终 为 君 矣 。 ” 隐 曰 : “ 吾 ? 否 ! 否 , 不 也 。 ○ 说 , 音 悦 。 吾 使 脩 涂 裘 , 吾 将 老 焉 。 ” 涂 裘 者 , 邑 名 也 。 将 老 焉 者 , 将 辟 桓 居 之 以 自 终 也 , 故 南 面 之 君 , 势 不 可 复 为 臣 , 故 云 尔 。 不 以 成 公 意 者 , 隐 本 为 桓 守 国 , 国 邑 皆 桓 之 有 , 不 当 取 以 自 为 也 。 ○ 将 辟 , 音 避 , 今 本 多 即 作 “ 辟 ” 字 , 后 不 更 音 。 复 , 扶 又 反 。 本 为 , 于 伪 反 , 下 “ 自 为 ” 、 传 “ 吾 为 ” 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 不 以 成 ” 至 “ 为 也 ” 。○ 解 云 : 上 元 年 传 云 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 也 ” , 此 传 何 以 不 言 营 涂 裘 ? 何 以 不 书 成 公 意 也 ? 言 隐 非 正 君 , 直 为 他 守 国 而 已 , 邑 非 已 有 , 不 当 擅 取 之 , 取 之 非 , 是 以 不 得 作 成 公 意 解 也 。 公 子 翚 恐 若 其 言 闻 乎 桓 , 於 是 谓 桓 曰 : “ 吾 为 子 口 隐 矣 。 口 , 犹 口 语 相 发 动 也 。[ 疏 ] 注 “ 口 犹 ” 至 “ 动 也 ” 。○ 解 云 : 语 , 读 如 子 语 鲁 大 师 之 语 。 ○ 隐 曰 ‘ 吾 不 反 也 ’ 。 ” 桓 曰 : “ 然 则 奈 何 ? ” 曰 : “ 请 作 难 , 难 , 兵 难 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 , 注 同 。 弑 隐 公 。 ” 谥 者 , 传 家 所 加 。[ 疏 ] 注 “ 谥 者 ” 至 “ 所 加 ” 。○ 解 云 : 死 谥 , 周 道 也 。 今 始 请 弑 已 言 隐 公 者 , 公 羊 子 从 后 加 之 。 所 以 至 此 乃 注 者 , 嫌 是 传 语 , 故 明 之 。 於 锺 巫 之 祭 焉 , 弑 隐 公 也 。 锺 者 , 地 名 也 。 巫 者 , 事 鬼 神 祷 解 以 治 病 请 福 者 也 , 男 曰 觋 , 女 曰 巫 。 传 道 此 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 。 ○ 祷 解 , 丁 老 反 , 或 丁 报 反 ; 下 古 卖 反 , 又 古 买 反 。 觋 , 户 狄 反 。[ 疏 ] 注 “ 男 曰 觋 , 女 曰 巫 者 ” 。○ 解 云 : 楚 语 文 也 。○ 注 “ 传 道 ” 至 “ 无 福 ” 。○ 解 云 : 直 言 弑 隐 公 , 义 势 已 尽 , 而 必 言 於 锺 巫 之 祭 焉 者 , 以 起 淫 祀 之 无 福 故 也 。 九 月 , 卫 人 杀 州 吁 于 濮 。 其 称 人 何 ? 据 晋 杀 大 夫 里 克 , 俱 弑 君 贼 不 称 人 。 ○ 濮 , 音 卜 , 一 音 剥 。[ 疏 ] 注 “ 据 晋 杀 大 夫 里 克 ” 。 解 云 : 在 僖 十 五 年 夏 。 讨 贼 之 辞 也 。 讨 者 , 除 也 。 明 国 中 人 人 得 讨 之 , 所 以 广 忠 孝 之 路 。 书 者 , 善 之 也 。 讨 贼 例 时 , 此 月 者 , 久 之 也 。[ 疏 ] 注 “ 讨 贼 例 ” 至 “ 久 之 也 ” 。 解 云 : “ 讨 贼 例 时 ” 者 , 庄 九 年 “ 春 , 齐 人 杀 无 知 ” 是 也 。 桓 六 年 秋 八 月 , “ 蔡 人 杀 陈 佗 ” , 亦 书 月 者 , 与 此 同 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 卫 人 立 晋 。 晋 者 何 ? 公 子 晋 也 。 以 下 有 卫 侯 晋 卒 , 又 言 立 。[ 疏 ] “ 晋 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 次 正 , 而 文 言 立 ; 欲 言 非 正 , 而 举 众 立 之 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 下 ” 至 “ 言 立 ” 。○ 解 云 : 以 有 卫 侯 晋 卒 , 则 知 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” 者 , 是 先 君 之 子 , 今 始 立 为 之 君 矣 。 又 言 立 者 篡 文 , 知 非 正 大 子 , 故 知 公 子 矣 。 其 卫 晋 侯 卒 在 桓 十 二 年 冬 。 立 者 何 ? 立 者 不 宜 立 也 。 诸 侯 立 不 言 立 , 此 独 言 立 , 明 不 宜 立 之 辞 。[ 疏 ] “ 立 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 之 立 , 例 所 不 书 , 今 特 言 立 , 故 执 不 知 问 。 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 尹 ” 至 “ 朝 也 ” 。○ 解 云 : 在 昭 二 十 三 年 秋 。 众 立 之 之 辞 也 。 晋 得 众 , 国 中 人 人 欲 立 之 。 然 则 孰 立 之 ? 石 碏 立 之 。 石 碏 立 之 , 则 其 称 人 何 ? 据 尹 氏 立 王 子 朝 不 称 人 。 ○ 碏 , 七 略 反 , 一 音 十 洛 反 。 众 之 所 欲 立 也 。 众 虽 欲 立 之 , 其 立 之 非 也 。 凡 立 君 为 众 , 众 皆 欲 立 之 , 嫌 得 立 无 恶 , 故 使 称 人 , 见 众 言 立 也 , 明 下 无 废 上 之 义 , 听 众 立 之 , 为 立 篡 也 。 不 剌 嗣 子 失 位 者 , 时 未 当 丧 , 典 主 得 权 重 也 。 月 者 , 大 国 篡 例 月 , 小 国 时 。 立 、 纳 、 入 皆 为 篡 , 卒 日 , 葬 月 , 达 於 《 春 秋 》 , 为 大 国 例 。 主 书 从 受 位 也 。 ○ 篡 , 初 患 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 剌 ” 至 “ 权 重 也 ” 。○ 解 云 : 剌 桓 公 嗣 子 失 位 者 , 即 不 书 晋 之 立 矣 , 故 襄 十 四 年 “ 卫 侯 衎 出 奔 齐 ” , 襄 二 十 六 年 传 云 “ 曷 为 不 言 剽 之 立 ? 不 言 剽 之 立 者 , 以 恶 卫 侯 也 ” , 彼 注 云 “ 欲 起 卫 侯 失 众 出 奔 , 故 不 书 剽 立 。 剽 立 无 恶 , 则 卫 侯 恶 明 矣 ” 。 今 书 晋 立 , 则 不 剌 嗣 子 可 知 。○ 注 “ 月 者 ” 至 “ 国 时 ” 。○ 解 云 : 大 国 篡 例 月 者 , 即 此 文 冬 十 二 月 “ 卫 人 立 晋 ” ; 庄 六 年 “ 夏 , 六 月 , 卫 侯 朔 入 于 卫 ” ; 哀 六 年 秋 七 月 , “ 齐 阳 生 入 于 齐 ” 之 属 是 也 。 而 庄 九 年 夏 , “ 齐 小 白 入 于 齐 ” 不 月 者 , 彼 注 云 “ 不 月 者 , 移 恶 于 鲁 也 ” 。 其 小 国 时 者 , 即 僖 二 十 五 年 “ 秋 , 楚 人 围 陈 , 纳 顿 子 于 顿 ” , 昭 元 年 “ 秋 , 莒 去 疾 自 齐 入 于 莒 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 立 纳 入 皆 为 篡 ” 。 解 云 : 立 为 篡 者 , 此 文 “ 卫 人 立 晋 ” , 昭 二 十 三 年 “ 尹 氏 立 王 子 朝 ” 之 属 是 也 。 其 纳 为 篡 者 , “ 纳 顿 子 于 顿 ” , 及 文 十 四 年 “ 晋 人 纳 捷 菑 ” 之 属 是 也 。 其 入 为 篡 者 , 小 白 , 阳 生 之 属 是 也 。○ 注 “ 卒 日 ” 至 “ 大 国 例 ” 。○ 解 云 : 隐 八 年 “ 夏 , 六 月 , 己 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 ” ; 秋 , “ 八 月 , 葬 宣 公 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 主 书 从 受 位 也 ” 。○ 解 云 : 谓 主 恶 晋 之 从 立 矣 。桓 公 卷 四 ( 起 元 年 , 尽 六 年 )

小学教育微创新案例

五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解 云 : 即 成 十 三 年 春 , “ 公 如 京 师 ” 之 属 是 也 。 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 。 传 言 来 者 , 解 内 外 也 。 《 春 秋 》 王 鲁 , 王 者 无 朝 诸 侯 之 义 , 故 内 適 外 言 如 , 外 適 内 言 朝 聘 , 所 以 别 外 尊 内 也 。 不 言 朝 公 者 , 礼 , 朝 受 之 於 大 庙 , 与 聘 同 义 。 ○ 别 , 彼 列 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 言 来 者 , 解 内 外 也 ” 。 《 春 秋 》 至 外 也 。○ 解 云 : 谓 内 乡 外 不 言 来 , 外 乡 内 乃 言 来 。 今 言 诸 侯 来 曰 朝 , 大 夫 来 曰 聘 者 , 据 外 乡 内 言 之 , 故 云 解 内 外 也 。○ 注 “ 与 聘 同 义 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” , 注 云 : “ 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 ” 是 也 。 其 兼 言 之 何 ? 据 邓 、 穀 来 朝 不 兼 言 朝 。[ 疏 ] 注 “ 据 邓 ” 至 “ 言 朝 ” 。○ 解 云 : 桓 七 年 “ 夏 , 穀 伯 绥 来 朝 。 邓 侯 吾 离 来 朝 ” 是 也 。 微 国 也 。 略 小 国 也 。 称 侯 者 , 《 春 秋 》 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 、 薛 先 朝 隐 公 , 故 褒 之 。 已 於 仪 父 见 法 , 复 出 滕 、 薛 者 , 仪 父 盟 功 浅 , 滕 、 薛 朝 功 大 , 宿 与 微 者 盟 功 尤 小 , 起 行 之 当 各 有 差 也 。 滕 序 上 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 质 家 亲 亲 , 先 封 同 姓 。 ○ 见 法 , 贤 遍 反 , 年 未 注 同 。 复 出 , 扶 又 反 , 下 文 “ 不 复 ” 、 注 “ 故 复 ” 同 。夏 , 五 月 , 公 会 郑 伯 于 祁 黎 。 ○ 祁 黎 , 祁 音 巨 之 反 , 又 上 之 反 ; 黎 音 力 弓 反 , 又 力 私 反 , 《 左 氏 》 作 “ 时 来 ” 。秋 , 七 月 , 壬 午 , 公 及 齐 侯 、 郑 伯 入 许 。 日 者 , 危 录 隐 公 也 , 为 弟 守 国 , 不 尚 推 让 , 数 行 不 义 , 皇 天 降 灾 , 谄 臣 进 谋 , 终 不 觉 悟 。 又 复 构 怨 入 许 , 危 亡 之 衅 , 外 内 并 生 , 故 危 录 之 。 ○ 为 弟 , 于 伪 反 , 年 未 注 同 。 数 , 所 角 反 。 衅 , 许 靳 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 降 灾 ” 。○ 解 云 : 上 二 年 “ 夏 , 五 月 , 莒 人 入 向 ” , 彼 注 云 “ 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 ” 。 此 书 日 , 故 决 之 。○ 注 “ 谄 臣 进 谋 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 传 云 “ 百 姓 安 子 , 诸 侯 说 子 ” 是 也 。 冬 , 十 有 一 月 , 壬 辰 , 公 薨 。 何 以 不 书 葬 ? 据 庄 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 庄 公 书 葬 ” 。 解 云 : 即 闵 元 年 “ 夏 , 六 月 , 辛 酉 , 葬 我 君 庄 公 ” 是 也 。 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 弑 也 。 为 桓 公 所 弑 。 ○ 弑 , 申 志 反 , 注 及 下 并 同 。 弑 则 何 以 不 书 葬 ? 据 桓 公 书 葬 。[ 疏 ] 注 “ 据 桓 公 书 葬 ” 。○ 解 云 : 桓 十 八 年 冬 十 二 月 , “ 已 丑 , 葬 我 君 桓 公 ” 是 也 。 桓 亦 被 弑 而 书 葬 , 故 难 之 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 无 臣 子 也 。 道 《 春 秋 》 通 例 , 与 文 、 武 异 。[ 疏 ] 注 “ 道 春 秋 ” 至 “ 武 异 ” 。○ 解 云 : 言 文 、 武 之 时 , 周 之 盛 德 , 既 无 诸 侯 相 犯 , 宁 有 臣 子 弑 君 父 者 ? 是 以 古 典 无 责 臣 子 讨 贼 之 义 。 《 春 秋 》 据 乱 而 作 , 时 则 有 之 , 因 设 其 法 , 故 言 与 文 、 武 异 。 子 沈 子 曰 : “ 君 弑 , 臣 不 讨 贼 , 非 臣 也 。 不 复 雠 非 子 也 。 葬 , 生 者 之 事 也 。 《 春 秋 》 君 弑 贼 不 讨 , 不 书 葬 , 以 为 不 系 乎 臣 子 也 。 ” 子 沈 子 , 后 师 。 明 说 此 意 者 , 明 臣 子 不 讨 贼 当 绝 , 君 丧 无 所 系 也 。 沈 子 称 子 冠 氏 上 者 , 著 其 为 师 也 。 不 但 言 子 曰 者 , 辟 孔 子 也 。 其 不 冠 子 者 , 他 师 也 。 ○ 冠 氏 , 古 乱 反 , 下 同 。[ 疏 ] 注 “ 沈 子 ” 至 “ 师 也 ” 。○ 解 云 : 知 子 沈 子 为 已 师 者 , 正 以 下 文 宣 五 年 传 云 “ 子 公 羊 子 ” 同 故 也 。○ 注 “ 不 但 ” 至 “ 他 师 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 十 一 年 传 云 “ 子 曰 ‘ 我 乃 知 之 矣 ’ ” 之 属 是 也 。 公 薨 何 以 不 地 ? 据 庄 公 薨 于 路 寝 。 不 忍 言 也 。 不 忍 言 其 僵 尸 之 处 。 ○ 僵 , 居 良 反 。 处 , 昌 虑 反 。[ 疏 ] 注 “ 不 忍 ” 至 “ 之 处 ” 。 解 云 : 不 终 天 年 者 , 非 人 所 欲 , 故 谓 被 杀 之 处 为 僵 户 之 处 , 读 如 齐 人 强 之 强 , 非 强 弱 之 强 。 隐 何 以 无 正 月 ? 据 六 年 输 平 不 易 。 隐 将 让 乎 桓 , 故 不 有 其 正 月 也 。 嫌 上 诸 成 公 意 , 適 可 见 始 让 , 不 能 见 终 , 故 复 为 终 篇 去 正 月 , 明 隐 终 无 有 国 之 心 , 但 桓 疑 而 弑 之 。 公 薨 主 书 者 , 为 臣 子 恩 痛 之 。 他 国 自 从 王 者 恩 例 录 也 。 ○ 去 , 起 吕 反 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 录 也 ” 。○ 解 云 : 即 元 年 传 曰 “ 公 何 以 不 言 即 位 ? 成 公 意 ” , “ 归 赗 ” 之 下 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” ; 二 年 “ 子 氏 薨 ” 之 下 , 传 云 “ 何 以 不 书 葬 ? 成 公 意 ” ; 五 年 “ 考 仲 子 之 宫 ” 下 , 传 云 “ 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 ” , 非 止 一 处 , 故 以 诸 言 也 。五 年 , 春 , 公 观 鱼 于 棠 。 何 以 书 ? 讥 。 何 讥 尔 ? 远 也 。 公 曷 为 远 而 观 鱼 ? 据 浚 洙 也 。 ○ 观 鱼 , 《 左 氏 》 作 “ 矢 鱼 ” 。 浚 , 思 俊 反 。 洙 , 常 朱 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 浚 洙 也 ” 。○ 解 云 : 庄 九 年 “ 冬 , 浚 洙 ” , 传 曰 “ 洙 者 何 ? 水 也 。 浚 之 者 何 ? 深 之 也 。 曷 为 深 之 ? 畏 齐 也 ” , 注 云 “ 洙 在 鲁 北 , 齐 所 由 来 ” 。 然 则 近 国 北 自 有 洙 水 , 何 故 远 至 棠 地 而 观 鱼 乎 ? 故 难 之 。 登 来 之 也 。 登 , 读 言 得 。 得 来 之 者 , 齐 人 语 也 。 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 作 登 来 者 , 其 言 大 而 急 , 由 口 授 也 。 ○ 登 来 , 依 注 登 音 得 。[ 疏 ] 注 “ 得 来 ” 至 “ 语 也 ” 。○ 解 云 : 齐 人 名 求 得 为 得 来 , 而 云 此 者 , 谓 齐 人 急 语 之 时 , 得 声 如 登 矣 。○ 注 “ 由 口 授 也 ” 。○ 解 云 : 谓 高 语 之 时 , 犹 言 得 来 之 , 至 著 竹 帛 时 乃 作 “ 登 ” 字 , 故 言 由 口 授 矣 。 百 金 之 鱼 , 公 张 之 。 解 言 登 来 之 意 也 。 百 金 , 犹 百 万 也 。 古 者 以 金 重 一 斤 , 若 今 万 钱 矣 , 张 , 谓 张 罔 罟 障 谷 之 属 也 。 ○ 罟 , 音 古 。 鄣 , 之 尚 反 , 又 音 章 。[ 疏 ] 注 “ 解 言 ” 至 “ 意 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 价 直 百 金 , 故 言 得 来 之 。○ 注 “ 障 谷 之 属 也 ” 。○ 解 云 : 僖 三 年 传 云 “ 桓 公 曰 ‘ 无 障 谷 ’ ” 云 是 也 。 登 来 之 者 何 ? 弟 子 未 解 其 言 大 小 缓 急 , 故 复 问 之 。○ 解 , 户 买 反 , 或 隹 买 反 。 故 复 , 扶 又 反 , “ 不 得 复 ” 同 。 美 大 之 之 辞 也 。 其 言 大 而 急 者 , 美 大 多 得 利 之 辞 也 。 实 讥 张 鱼 而 言 观 讥 远 者 , 耻 公 去 南 面 之 位 , 下 与 百 姓 争 利 , 匹 夫 无 异 , 故 讳 使 若 以 远 观 为 讥 也 。 诸 讳 主 书 者 , 从 实 也 。 观 例 时 , 从 行 贱 略 之 。[ 疏 ] 注 “ 观 例 时 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 三 年 “ 夏 , 公 如 齐 观 社 ” , 及 此 是 也 。 彼 此 非 礼 , 故 言 从 行 贱 略 之 。 棠 者 何 ? 济 上 之 邑 也 。 济 者 , 四 渎 之 别 名 。 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 ○ 济 上 , 子 礼 反 , 注 同 , 济 水 之 上 。[ 疏 ] “ 棠 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 棠 非 水 名 , 而 於 之 观 鱼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 江 河 ” 至 “ 四 渎 ” 。○ 解 云 : 即 《 释 水 》 云 : “ 江 、 河 、 淮 、 济 为 四 渎 。 四 渎 者 , 发 源 注 海 者 也 。 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 。[ 疏 ] “ 夏 四 ” 至 “ 桓 公 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 传 云 “ 过 时 而 不 日 , 谓 之 不 能 葬 也 ” , 何 氏 云 “ 解 缓 不 能 以 时 葬 , ‘ 夏 , 四 月 , 葬 卫 桓 公 ’ 是 也 ” 。 然 则 桓 公 见 弑 在 去 年 之 春 , 过 期 乃 葬 , 故 以 解 缓 言 之 。 秋 , 卫 师 入 盛 。 曷 为 或 言 率 师 , 或 不 言 率 师 ? 将 尊 师 众 称 某 率 师 , 将 尊 者 , 谓 大 夫 也 。 师 众 者 , 满 二 千 五 百 人 以 上 也 。 二 千 五 百 人 称 师 , 无 骇 率 师 入 极 是 也 。 礼 , 天 子 六 师 , 方 伯 二 师 , 诸 侯 一 师 。 ○ 入 盛 , 音 成 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 。[ 疏 ] 注 “ 将 尊 ” 至 “ 夫 也 ” 。○ 解 云 : 《 公 羊 》 之 例 , 大 夫 见 名 氏 , 故 云 此 。○ 注 “ 二 千 ” 至 “ 称 师 ” 。 解 云 : 《 大 司 马 》 序 官 文 。○ 注 “ 无 骇 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 夏 。○ 注 “ 天 子 ” 至 “ 六 师 ” 。○ 解 云 : 天 子 六 师 者 , 即 “ 周 王 于 迈 , 六 师 及 之 ” 是 也 。 方 伯 者 , 九 州 牧 也 , 即 《 王 制 》 云 “ 千 里 之 外 设 方 伯 ” 是 也 。 二 师 者 , 即 昭 五 年 “ 春 , 王 正 月 , 舍 中 军 。 舍 中 军 者 何 ? 复 古 也 ” 是 矣 。 然 则 鲁 之 初 封 , 地 方 七 百 里 , 至 於 僖 公 , 复 伯 禽 之 宇 , 更 为 州 牧 , 而 以 二 军 为 复 古 , 是 为 方 伯 二 师 。 方 伯 之 属 而 以 二 师 为 正 , 则 知 凡 平 诸 侯 一 师 明 矣 。 然 则 《 论 语 》 云 “ 子 曰 ‘ 三 军 可 夺 帅 ’ ” 之 属 , 其 指 王 官 之 伯 乎 ? 将 尊 师 少 称 将 , 师 少 者 , 不 满 二 千 五 百 人 也 , 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 ○ 咎 , 音 羔 。[ 疏 ] 注 “ 卫 孙 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 成 三 年 “ 晋 郤 克 、 卫 孙 良 夫 伐 将 咎 如 ” 是 也 。 不 言 卻 克 者 , 科 举 以 言 之 。 将 卑 师 众 称 师 , 将 卑 者 , 谓 士 也 。 卫 师 入 盛 是 也 。 将 卑 师 少 称 人 。 郑 人 伐 卫 是 也 。[ 疏 ] 注 “ 郑 人 伐 卫 是 也 ” 。○ 解 云 : 在 上 二 年 冬 也 。 君 将 不 言 率 师 , 书 其 重 者 也 。 分 别 之 者 , 责 元 师 , 因 录 功 恶 有 小 大 , 救 徐 从 王 伐 郑 是 也 。 ○ 分 别 , 彼 列 反 。 元 率 , 所 类 反 , 本 又 作 “ 帅 ” 。[ 疏 ] 注 “ 分 别 ” 至 “ 小 大 ” 。○ 解 云 : 责 元 帅 者 , 凡 书 兵 者 , 是 正 不 得 , 故 责 之 也 。 因 录 功 恶 有 小 大 者 , 即 将 尊 师 众 而 有 功 小 , 将 卑 师 少 而 有 功 大 。 将 卑 师 少 而 无 功 为 恶 小 , 将 尊 师 众 而 无 功 为 恶 大 是 也 。○ 注 “ 救 徐 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 僖 十 五 年 春 , “ 公 孙 敖 率 师 及 诸 侯 之 大 夫 救 徐 ” , 桓 五 年 “ 秋 , 蔡 人 、 卫 人 、 陈 人 从 王 伐 郑 ” 是 也 。 公 孙 敖 救 徐 者 , 将 尊 师 众 无 功 , 是 其 恶 大 也 。 蔡 人 等 从 王 伐 郑 , 称 人 而 行 义 , 是 其 功 大 也 。 九 月 , 考 仲 子 之 宫 。 考 宫 者 何 ? 考 犹 入 室 也 , 始 祭 仲 子 也 。 考 , 成 也 。 成 仲 子 之 宫 庙 而 祭 之 。 所 以 居 其 鬼 神 犹 生 人 入 宫 室 , 必 有 饮 食 之 事 。 不 就 惠 公 庙 者 , 妾 母 卑 , 故 虽 为 夫 人 , 犹 特 庙 而 祭 之 。 礼 , 妾 庙 子 死 则 废 矣 。 不 言 立 者 , 得 变 礼 也 。 加 之 者 , 宫 庙 尊 卑 共 名 , 非 配 号 称 之 辞 , 故 加 之 以 绝 也 。[ 疏 ] 注 “ 考 宫 者 何 ” 。○ 解 云 : 上 无 立 文 , 而 经 言 考 ; 《 春 秋 》 之 内 , 更 无 考 礼 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 犹 生 ” 至 “ 之 事 ” 。○ 解 云 : 即 下 《 杂 记 》 云 “ 路 寝 成 则 考 之 而 不 衅 ” , 郑 注 云 “ 言 路 寝 者 , 生 人 所 居 。 不 衅 者 , 不 神 之 也 。 考 之 者 , 设 盛 食 以 落 之 ” 。 《 檀 弓 》 曰 “ 晋 献 文 子 成 室 , 诸 大 夫 发 焉 。 张 老 曰 : ‘ 美 哉 伦 焉 ! 美 哉 焕 焉 ! 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 。 ’ 文 子 曰 : ‘ 武 也 ! 得 歌 於 斯 , 哭 於 斯 , 聚 国 族 於 斯 , 是 全 要 领 以 从 先 大 夫 於 九 原 。 ’ 北 面 再 拜 稽 首 ” 者 是 也 。○ 注 “ 礼 妾 ” 至 “ 废 矣 ” 。○ 解 云 : 即 《 丧 服 小 记 》 云 “ 慈 母 与 妾 母 不 世 祭 ” , 郑 注 云 “ 以 其 非 正 ” 即 引 《 穀 梁 传 》 云 “ 於 子 祭 于 孙 止 ” 是 也 。○ 注 “ 不 言 ” 至 “ 礼 也 ” 。○ 解 云 : 欲 决 成 六 年 “ 立 武 宫 ” , 定 元 年 “ 立 炀 宫 ” , 皆 言 立 者 , 以 其 非 礼 故 也 。○ 注 “ 加 之 ” 至 “ 绝 也 ” 。○ 解 云 : 言 宫 庙 尊 卑 共 名 者 , 尊 亦 言 宫 , 故 武 炀 是 君 , 仲 子 是 妾 , 是 尊 卑 共 名 。 号 称 者 , 即 仲 子 是 也 。 武 炀 是 君 , 配 宫 言 之 , 正 是 其 宜 ; 仲 子 是 妾 , 不 宜 与 宫 庙 连 文 , 故 加 之 以 绝 之 矣 。 桓 未 君 , 则 曷 为 祭 仲 子 ? 据 无 子 不 庙 也 。[ 疏 ] 注 “ 据 无 子 不 庙 也 ” 。○ 解 云 : 即 上 解 於 孙 止 是 也 。 其 子 死 讫 犹 尚 不 祭 , 其 子 未 君 之 时 不 祭 明 矣 , 故 难 之 。 然 则 妾 母 之 贵 , 正 由 其 子 为 君 , 即 元 年 传 云 “ 母 以 子 贵 ” 是 也 。 若 子 未 为 君 之 时 , 义 与 未 逾 年 之 君 相 似 。 庄 三 十 二 年 传 云 “ 未 逾 年 之 君 也 , 有 子 则 庙 ” , “ 无 子 不 庙 ” , 义 亦 通 於 此 。 隐 为 桓 立 , 故 为 桓 祭 其 母 也 。 然 则 何 言 尔 ? 成 公 意 也 。 尊 桓 之 母 为 立 庙 , 所 以 彰 桓 当 立 , 得 事 之 宜 , 故 善 而 书 之 , 所 以 起 其 意 , 成 其 贤 也 。 ○ 隐 为 , 于 伪 反 。初 献 六 羽 。 初 者 何 ? 始 也 。 六 羽 者 何 ? 舞 也 。 持 羽 而 舞 。[ 疏 ] “ 初 者 何 ” 。○ 解 云 : 献 羽 是 常 , 而 反 言 初 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 六 羽 者 何 ” 。○ 解 云 : 诸 侯 仍 用 四 , 此 反 言 六 羽 , 故 执 不 知 问 。 初 献 六 羽 , 何 以 书 ? 讥 , 何 讥 尔 ? 讥 始 僣 诸 公 也 。 僣 , 齐 也 。 下 效 上 之 辞[ 疏 ] “ 初 献 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 不 但 言 “ 何 以 书 ” , 嫌 覆 问 上 文 始 与 舞 , 故 复 举 句 而 问 之 。 不 注 之 者 , 与 三 年 求 赙 同 , 故 省 文 。 六 羽 之 为 僣 奈 何 ? 天 子 八 佾 , 佾 者 , 列 也 。 八 人 为 列 , 八 八 六 十 四 人 , 法 八 风 。 ○ 佾 , 音 逸 , 列 也 。 诸 公 六 , 六 人 为 列 , 六 六 三 十 六 人 , 法 六 律 。 诸 侯 四 。 四 人 为 列 , 四 四 十 六 人 , 法 四 时 。 诸 公 者 何 ? 诸 侯 者 何 ? 天 子 三 公 称 公 , 王 者 之 后 称 公 , 其 馀 大 国 称 侯 , 大 国 谓 百 里 也 。[ 疏 ] “ 诸 公 者 何 ” 。 解 云 : 正 以 诸 公 有 二 等 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 诸 侯 者 何 ” 。○ 解 云 : 漫 言 诸 侯 , 明 是 五 等 总 名 。 文 次 公 下 , 复 疑 偏 指 七 命 , 故 执 不 知 问 。 所 以 不 待 答 讫 而 连 句 问 之 者 , 正 以 上 文 并 解 诸 公 六 、 诸 侯 四 故 也 。○ 注 “ 大 国 谓 百 里 也 ” 。○ 解 云 : 公 侯 方 百 里 , 《 王 制 》 文 也 。 侯 与 公 等 者 , 据 有 功 者 言 之 矣 。 ○ 小 国 称 伯 、 子 、 男 者 , 正 以 上 己 有 侯 , 故 不 复 言 之 。 其 实 凡 平 之 侯 正 与 伯 同 。 小 国 称 伯 、 子 、 男 。 小 国 谓 伯 七 十 里 , 子 、 男 五 十 里 。[ 疏 ] 注 “ 小 国 ” 至 “ 五 十 里 ” 。○ 解 云 : 《 王 制 》 文 。 彼 注 云 “ 此 地 殷 所 因 夏 爵 三 等 之 制 也 。 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 , 合 伯 、 子 、 男 以 为 一 , 则 殷 爵 三 等 者 , 公 、 侯 、 伯 也 , 异 畿 内 谓 之 子 。 周 武 王 初 定 天 下 , 更 立 五 等 之 爵 , 增 以 子 、 男 , 而 犹 因 殷 之 地 , 以 九 州 之 界 尚 狭 也 。 周 公 摄 政 致 大 平 , 斥 大 九 州 之 界 , 制 礼 成 武 王 之 意 , 公 地 方 五 百 里 , 侯 四 百 里 , 伯 三 百 里 , 子 二 百 里 , 男 一 百 里 , 诸 侯 亦 以 功 黜 陟 之 。 其 不 合 者 , 皆 益 之 地 为 百 里 焉 , 是 以 周 世 有 爵 尊 而 国 小 , 爵 卑 而 国 大 者 , 唯 天 子 畿 内 不 增 ” 。 天 子 三 公 者 何 ? 天 子 之 相 也 。 相 , 助 也 。 ○ 之 相 , 息 亮 反 , 注 及 下 同 。[ 疏 ] “ 天 子 三 公 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 《 春 秋 》 上 下 , 无 三 公 之 文 , 故 执 不 知 问 。 天 子 之 相 , 则 何 以 三 ? 据 经 但 有 祭 公 、 周 公 。[ 疏 ] 注 “ 据 经 ” 至 “ 周 公 ” 。○ 解 云 : 即 桓 八 年 “ 祭 公 来 ” 云 云 , 僖 九 年 “ 公 会 宰 周 公 ” 是 也 。 经 但 有 二 公 , 而 传 言 三 公 , 故 难 之 。 自 陕 而 东 者 , 周 公 主 之 ; 自 陕 而 西 者 , 召 公 主 之 ; 一 相 处 乎 内 。 陕 者 , 盖 今 弘 农 陕 县 是 也 。 礼 , 司 马 主 兵 , 司 徒 主 教 , 司 空 主 土 。 《 春 秋 》 拨 乱 世 , 以 绌 陟 为 本 , 故 举 绌 陟 以 所 主 者 言 之 。 ○ 陕 , 失 冉 反 , 何 云 “ 弘 农 陕 县 ” 也 ; 一 云 当 作 郏 , 古 洽 反 , 王 城 郏 鄏 。 召 公 , 上 照 反 , 又 作 “ 邵 ” , 音 同 。 绌 , 敕 律 反 。[ 疏 ] 注 “ 司 马 ” 至 “ 言 之 ” 。○ 解 云 : 上 传 云 : “ 诸 公 者 何 , 天 子 之 相 。 天 子 之 相 。 则 何 以 三 ” 云 云 , 不 道 二 王 之 后 者 何 ? 二 王 之 后 何 以 二 也 者 ? 正 以 天 子 三 公 主 绌 陟 , 故 偏 取 言 之 , 是 以 注 者 解 其 意 。 始 僣 诸 公 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 则 曷 为 始 乎 此 ? 僣 诸 公 犹 可 言 也 , 僣 天 子 不 可 言 也 。 传 云 尔 者 , 解 不 讫 始 也 。 前 僣 八 佾 於 惠 公 庙 , 大 恶 不 可 言 也 。 还 从 僣 六 羽 议 , 本 所 当 讬 者 非 但 六 也 。 故 不 得 复 传 上 也 。 加 初 者 , 以 为 常 也 。 献 者 , 下 奉 上 之 辞 。 不 言 六 佾 者 , 言 佾 则 干 舞 在 其 中 , 明 妇 人 无 武 事 , 独 奏 文 乐 。 羽 者 , 鸿 羽 也 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 也 。 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 外 , 是 故 八 音 者 , 德 之 华 也 ; 歌 者 , 德 之 言 也 ; 舞 者 , 德 之 容 也 , 故 听 其 音 可 以 知 其 德 , 察 其 诗 可 以 达 其 意 , 论 其 数 可 以 正 其 容 , 荐 之 宗 庙 足 以 享 鬼 神 , 用 之 朝 廷 足 以 序 群 臣 , 立 之 学 宫 足 以 协 万 民 。 凡 人 之 从 上 教 也 , 皆 始 於 音 , 音 正 则 行 正 , 故 闻 宫 声 , 则 使 人 温 雅 而 广 大 ; 闻 商 声 , 则 使 人 方 正 而 好 义 ; 闻 角 声 , 则 使 人 恻 隐 而 好 仁 ; 闻 徵 声 , 则 使 人 整 齐 而 好 礼 ; 闻 羽 声 , 则 使 人 乐 养 而 好 施 , 所 以 感 荡 血 脉 , 通 流 精 神 , 存 宁 正 性 , 故 乐 从 中 出 , 礼 从 外 作 也 。 礼 乐 接 於 身 , 望 其 容 而 民 不 敢 慢 , 观 其 色 而 民 不 敢 争 , 故 礼 乐 者 , 君 子 之 深 教 也 , 不 可 须 臾 离 也 。 君 子 须 臾 离 礼 , 则 暴 慢 袭 之 ; 须 臾 离 乐 , 则 奸 邪 入 之 , 是 以 古 者 天 子 诸 侯 , 雅 乐 锺 磬 未 曾 离 於 庭 , 卿 大 夫 御 琴 瑟 未 曾 离 於 前 , 所 以 养 仁 义 而 除 淫 辟 也 。 《 鲁 诗 传 》 曰 天 子 食 日 举 乐 , 诸 侯 不 释 县 , 大 夫 、 士 日 琴 瑟 , 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 未 制 作 之 时 , 取 先 王 之 礼 乐 宜 於 今 者 用 之 。 尧 曰 《 大 章 》 , 舜 曰 《 萧 韶 》 , 夏 曰 《 大 夏 》 , 殷 曰 《 大 护 》 , 周 曰 《 大 武 》 , 各 取 其 时 民 所 之 。 尧 时 民 乐 其 道 章 明 也 。 舜 时 民 乐 其 脩 纪 尧 道 也 , 夏 时 民 乐 大 其 三 圣 相 承 也 , 殷 时 民 乐 大 其 护 已 也 , 周 时 民 乐 其 伐 讨 也 : 盖 异 号 而 同 意 , 异 歌 而 同 归 。 失 礼 鬼 神 例 日 , 此 不 日 者 , 嫌 独 考 宫 以 非 礼 书 , 故 从 末 言 初 可 知 。 ○ 夫 乐 , 音 扶 , 发 句 之 端 放 此 。 朝 廷 , 徒 佞 反 。 好 义 , 呼 报 反 , 下 同 。 徵 , 张 里 反 。 施 , 式 豉 反 。 争 , 争 斗 之 争 。 离 也 , 力 智 反 , 下 同 。 邪 , 似 嗟 反 。 未 曾 , 在 能 反 , 下 同 。 淫 辟 , 匹 亦 反 。 县 , 音 玄 。 治 定 , 直 吏 反 。 韶 , 常 昭 反 。 夏 日 , 户 雅 反 , 下 同 。 护 , 户 故 反 。 纣 , 直 久 反 。[ 疏 ] 注 “ 传 云 ” 至 “ 始 也 ” 。○ 解 云 : 其 讬 始 者 , 即 上 二 年 传 云 “ 无 骇 者 何 ? 展 无 骇 也 。 何 以 不 氏 ? 贬 。 曷 为 贬 ? 疾 始 灭 也 。 始 灭 , 昉 於 此 乎 ? 前 此 矣 。 前 此 贬 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 ” , 今 传 亦 宜 云 前 此 则 曷 为 始 乎 此 , 讬 始 焉 尔 。 曷 为 讬 始 焉 尔 ? 《 春 秋 》 之 始 也 , 而 云 僣 诸 公 犹 可 言 , 僣 天 子 不 可 言 , 解 不 得 讬 始 意 也 。○ 注 “ 前 僣 ” 至 “ 公 庙 ” 。○ 解 云 : 谓 自 此 以 前 , 不 必 要 指 《 春 秋 》 前 也 。 而 言 惠 公 庙 者 , 欲 道 於 周 公 庙 时 不 为 僣 故 也 。○ 注 “ 本 所 ” 至 “ 传 上 也 ” 。○ 解 云 : 由 非 六 之 故 , 是 以 不 得 复 祭 传 云 上 古 已 有 六 矣 。○ 注 “ 羽 者 ” 至 “ 化 疾 ” 。○ 解 云 : 知 鸿 羽 者 , 时 王 之 礼 , 且 以 举 则 冲 天 , 所 以 象 文 德 之 风 化 疾 故 也 。 《 诗 》 云 “ 右 手 秉 翟 ” 者 , 其 兼 用 之 乎 ? 注 “ 夫 乐 本 起 於 和 顺 , 和 顺 积 於 中 , 然 后 荣 华 发 於 於 外 ” 者 , 《 乐 记 》 文 也 。○ 注 “ 故 闻 ” 至 “ 性 故 ” 。○ 解 云 : 温 雅 而 广 大 者 , 土 之 性 也 ; 方 正 而 好 义 者 , 金 之 性 也 ; 恻 隐 而 好 仁 者 , 木 之 性 也 ; 整 齐 而 好 礼 者 , 火 之 性 也 ; 乐 养 而 好 施 者 , 水 之 性 也 。○ 注 “ 乐 从 ” 至 “ 作 也 ” 。○ 解 云 : 《 乐 记 》 文 。 乐 由 中 出 , 和 在 心 是 也 ; 礼 自 外 作 , 敬 在 貌 是 也 , 此 注 皆 出 《 乐 记 》 。○ 注 “ 取 先 王 ” 至 “ 用 之 ” 。○ 解 云 : 谓 同 其 文 质 也 。 王 者 治 定 制 礼 , 功 成 作 乐 , 功 成 治 定 同 时 尔 , 功 主 於 王 业 , 治 主 於 教 民 , 故 《 明 堂 位 》 曰 “ 周 公 治 天 下 六 年 , 朝 诸 侯 於 明 堂 , 制 礼 作 乐 ” 。○ 注 “ 失 礼 ” 至 “ 可 知 ” 。○ 解 云 : 失 礼 鬼 神 例 日 者 , 成 六 年 “ 二 月 , 辛 巳 , 立 武 宫 ” 之 属 是 也 。 言 考 宫 与 献 羽 实 同 日 , 若 置 日 於 考 宫 上 , 则 嫌 献 羽 不 蒙 之 , 独 自 考 宫 以 非 礼 而 已 , 故 从 下 事 言 初 。 初 是 非 礼 辞 , 则 献 羽 非 礼 亦 可 知 。 然 考 宫 得 变 礼 , 而 不 置 於 献 羽 上 者 , 嫌 别 日 故 也 。 知 初 是 非 礼 者 , 正 以 “ 初 税 亩 ” 同 文 矣 。 邾 娄 人 、 郑 人 伐 宋 。 邾 娄 小 国 序 上 者 , 主 会 也 。[ 疏 ] 注 “ 邾 娄 ” 至 “ 会 也 ” 。○ 解 云 : 伐 宋 而 言 主 会 者 , 谓 相 共 伐 宋 , 时 邾 为 首 故 也 。 螟 。 何 以 书 ? 记 灾 也 。 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 , 先 是 隐 公 张 百 金 之 鱼 , 设 苛 令 急 法 , 以 禁 民 之 所 致 。 ○ 螟 , 亡 丁 反 , 蟲 食 苗 心 。 苛 , 音 何 。[ 疏 ] 注 “ 灾 者 , 有 害 於 人 物 , 随 事 而 至 者 ” 。○ 解 云 : 欲 对 异 为 先 事 而 至 故 也 。○ 注 “ 先 是 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 苛 令 急 法 者 , 即 三 年 “ 春 , 王 二 月 , 已 巳 , 日 有 食 之 ” , 注 云 “ 此 象 君 行 暴 急 外 见 畏 ” 是 也 。 冬 , 十 有 二 月 , 辛 巳 , 公 子 彄 卒 。 日 者 , 隐 公 贤 君 , 宜 有 恩 礼 於 大 夫 。 益 师 始 见 法 , 无 骇 有 罪 , 据 侠 又 未 命 也 , 故 独 得 於 此 日 。 ○ 彄 , 苦 侯 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 大 夫 ” 。○ 解 云 : 正 以 所 闻 之 世 , 例 不 合 日 故 也 。○ 注 “ 益 师 始 见 法 ” 。○ 解 云 : 元 年 十 二 月 , “ 公 子 益 师 卒 ” , 是 所 传 闻 之 世 , 初 始 欲 见 三 世 之 法 , 故 不 书 日 也 。○ 注 “ 无 骇 有 罪 ” 。○ 解 云 : 即 八 年 “ 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 ” , 传 云 “ 何 以 不 氏 ? 疾 始 灭 也 , 故 终 身 不 氏 ” 是 也 。○ 注 “ 侠 又 未 命 也 ” 。○ 解 云 : 即 九 年 三 月 , “ 挟 卒 ” , 传 云 “ 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 ” 是 也 。 宋 人 伐 郑 , 围 长 葛 。 邑 不 言 围 , 此 其 言 围 何 ? 据 伐 於 馀 丘 不 言 围 。[ 疏 ] 注 “ 据 伐 ” 至 “ 言 围 ” 。 解 云 : 即 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 公 帅 师 伐 於 馀 丘 ” 是 也 。 彊 也 。 至 邑 虽 围 当 言 伐 , 恶 其 彊 而 无 义 也 。 必 欲 为 得 邑 , 故 如 其 意 言 围 也 。 所 以 不 知 郑 彊 者 , 公 以 楚 师 伐 宋 围 缗 不 言 彊 也 。 ○ 彊 , 渠 羌 反 , 下 同 。 恶 , 乌 路 反 。六 年 , 春 , 郑 人 来 输 平 。 输 平 者 何 ? 输 平 , 犹 堕 成 也 。 何 言 乎 堕 成 ? 据 翚 会 诸 侯 伐 郑 后 未 道 平 也 , 何 道 堕 成 ? ○ 输 平 , 式 朱 反 , 堕 也 , 《 左 氏 》 作 “ 渝 平 ” 堕 , 许 规 反 。[ 疏 ] “ 输 平 者 何 ” 。○ 解 云 : 正 以 言 异 於 常 例 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 据 翚 ” 至 “ 堕 成 ” 。○ 解 云 : 上 四 年 “ 秋 , 翚 帅 师 会 宋 公 、 陈 侯 、 蔡 人 、 卫 人 伐 郑 ” 是 也 。 败 其 成 也 。 翚 伐 郑 后 , 已 相 与 平 , 但 外 平 不 书 , 故 云 尔 。[ 疏 ] 注 “ 翚 伐 ” 至 “ 云 尔 ” 。○ 解 云 : 鲁 与 郑 平 而 言 外 平 者 , 谓 伐 郑 之 后 , 时 公 子 翚 在 外 与 郑 平 , 不 得 公 命 , 是 以 不 书 , 故 曰 外 平 不 书 耳 。 曰 : 吾 成 败 矣 。 吾 , 鲁 也 。[ 疏 ] “ 曰 吾 成 败 矣 ” 。○ 解 云 : 称 鲁 人 之 辞 , 故 加 曰 。 吾 与 郑 人 末 有 成 也 。 末 , 无 也 。 此 传 发 者 , 解 郑 称 人 为 共 国 辞 。[ 疏 ] 注 “ 此 传 ” 至 “ 国 辞 ” 。○ 解 云 : 传 发 此 吾 与 郑 人 末 有 成 一 段 事 者 , 非 直 解 郑 擅 获 诸 侯 为 有 罪 , 而 鲁 侯 不 能 死 难 亦 当 绝 , 故 令 郑 称 人 。 言 输 平 , 则 鲁 侯 亦 合 称 人 矣 。 一 个 人 字 , 两 国 共 有 , 故 云 称 人 为 共 国 辞 。 吾 与 郑 人 , 则 曷 为 末 有 成 ? 据 无 战 伐 之 文 。 狐 壤 之 战 , 隐 公 获 焉 。 时 与 郑 人 战 於 狐 壤 , 为 郑 所 获 。 ○ 壤 , 如 丈 反 。 然 则 何 以 不 言 战 ? 战 者 , 内 败 文 也 。 据 鞍 战 君 获 言 师 败 绩 。[ 疏 ] 注 “ 战 者 , 内 败 文 也 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 年 “ 齐 侯 、 卫 侯 , 郑 伯 来 战 于 郎 ” , 传 云 “ 何 以 不 言 师 败 绩 ? 内 不 言 战 , 言 战 乃 败 矣 ” , 彼 注 云 “ 《 春 秋 》 讬 王 於 鲁 , 战 者 , 敌 文 也 。 王 者 兵 不 与 诸 侯 敌 , 战 乃 其 已 贬 之 文 , 故 不 复 言 师 败 绩 ” 是 也 。○ 注 “ 据 鞍 ” 至 “ 败 绩 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 季 孙 行 父 ” 以 下 “ 帅 师 , 会 晋 卻 克 ” 云 云 , “ 及 齐 侯 战 于 鞍 , 齐 师 败 绩 ” , “ 秋 , 七 月 , 齐 侯 使 国 佐 如 师 ” 云 云 , 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 佚 获 者 , 已 获 而 逃 亡 也 ” 。 然 则 彼 获 言 败 绩 , 则 知 此 时 鲁 侯 被 获 , 亦 宜 言 战 , 故 难 之 。 讳 获 也 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 故 以 输 平 讳 也 , 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。 战 例 时 , 战 日 , 诈 战 月 。 不 日 者 , 郑 诈 之 。 不 月 者 , 正 月 也 , 见 隐 终 无 奉 正 月 之 意 。 不 地 者 , 深 讳 也 , 使 若 实 输 平 , 故 不 地 也 。 称 人 共 国 辞 者 , 嫌 来 输 平 独 恶 郑 , 擅 获 诸 侯 , 鲁 不 能 死 难 , 皆 当 绝 之 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。[ 疏 ] 注 “ 君 获 ” 至 “ 讳 也 ” 。○ 解 云 : 君 获 不 言 师 败 绩 , 即 僖 十 五 年 “ 晋 侯 及 秦 伯 战 于 韩 , 获 晋 侯 ” 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” , 注 云 “ 举 君 获 为 重 也 ” 是 也 。 然 则 此 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 以 输 平 讳 之 。○ 注 “ 与 鞍 ” 至 “ 败 文 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 传 云 “ 君 不 行 使 乎 大 夫 , 此 其 行 使 乎 大 夫 何 ? 佚 获 也 ” , 注 云 “ 当 绝 贱 使 与 大 夫 敌 体 以 起 之 。 君 获 不 言 师 败 绩 , 等 起 不 去 师 败 绩 者 , 辟 内 败 文 也 ” 。 然 则 鞍 战 之 时 , 实 齐 侯 被 获 , 宜 去 败 绩 , 直 言 战 而 已 。 但 时 内 大 夫 在 焉 , 辟 内 败 文 , 故 不 得 言 战 矣 。 今 此 输 平 之 经 , 自 由 鲁 公 见 获 , 是 以 不 得 言 战 , 故 云 与 鞍 战 辟 内 败 文 异 。○ 注 “ 战 例 时 , 偏 战 日 ” 。○ 解 云 : 即 桓 十 二 年 “ 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 此 偏 战 也 , 何 以 不 言 师 败 绩 ” 云 云 是 也 。○ 注 “ 诈 战 月 ” 。○ 解 云 : 即 庄 十 年 “ 春 , 王 正 月 , 公 败 齐 师 于 长 勺 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 不 地 者 , 深 讳 也 ” 。○ 解 云 : 若 地 , 宜 言 输 平 于 狐 壤 , 似 若 战 于 之 类 。 夏 , 五 月 , 辛 酉 , 公 会 齐 侯 盟 于 艾 。秋 , 七 月 。 此 无 事 , 何 以 书 ? 《 春 秋 》 虽 无 事 , 首 时 过 则 书 。 首 , 始 也 。 时 , 四 时 也 。 过 , 历 也 。 春 以 正 月 为 始 , 夏 以 四 月 为 始 , 秋 以 七 月 为 始 , 冬 以 十 月 为 始 。 历 一 时 无 事 , 则 书 其 始 月 也 。 ○ 艾 , 五 盖 反 。[ 疏 ] “ 夏 五 月 ” 至 “ 则 书 ” 。○ 解 云 : 下 无 相 犯 之 处 而 书 日 者 , 以 下 八 年 三 月 , “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” , 传 云 “ 其 言 我 何 ? 言 我 者 , 非 独 我 也 , 齐 亦 欲 之 ” 。 然 则 虽 不 复 侵 伐 , 亦 有 争 邑 之 隙 , 故 书 日 也 。 首 时 过 , 则 何 以 书 ? 据 无 事 也 。 《 春 秋 》 编 年 , 四 时 具 , 然 后 为 年 。 明 王 者 当 奉 顺 四 时 之 正 也 。 《 尚 书 》 曰 “ 钦 若 昊 天 , 历 象 日 月 星 辰 , 敬 授 民 时 ” 是 也 。 有 事 不 月 者 , 人 道 正 则 天 道 定 矣 。 ○ 编 , 必 连 反 , 《 字 林 》 、 《 声 类 》 皆 布 千 反 , 一 音 甫 连 反 。 昊 , 户 老 反 。冬 , 宋 人 取 长 葛 。 外 取 邑 不 书 , 此 何 以 书 ? 久 也 。 古 者 师 出 不 逾 时 , 今 宋 更 年 取 邑 , 久 暴 师 苦 众 居 外 , 故 书 以 疾 之 。 不 系 郑 举 伐 者 , 明 因 上 伐 围 取 也 。 ○ 更 , 音 庚 。 暴 , 步 卜 反 。[ 疏 ] “ 外 取 ” 至 “ 以 书 ” 。○ 解 云 : 据 与 四 年 牟 娄 同 。 七 年 , 春 , 王 三 月 , 叔 姬 归 于 纪 。 叔 姬 者 , 作 姬 之 媵 也 。 至 是 乃 归 者 , 待 年 父 母 国 也 。 妇 人 八 岁 备 数 , 十 五 从 嫡 , 二 十 承 事 君 子 。 媵 贱 书 者 , 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 。 纪 侯 为 齐 所 灭 , 纪 季 以 酅 入 于 齐 , 叔 姬 归 之 , 能 处 隐 约 , 全 竟 妇 道 , 故 重 录 之 。 ○ 从 適 , 丁 历 反 , 本 亦 作 “ 嫡 ” , 下 同 。 贤 行 , 下 孟 反 , 下 “ 异 行 ” 同 。 酅 , 户 圭 反 。[ 疏 ] 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 国 也 ” 。○ 解 云 : 知 如 此 注 , 见 上 二 年 冬 “ 伯 姬 归 于 纪 ” , 自 尔 以 来 , 不 见 纪 伯 姬 卒 之 文 , 今 叔 姬 又 归 之 , 明 知 是 其 媵 矣 。○ 注 “ 妇 人 ” 至 “ 君 子 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 媵 贱 ” 至 “ 贤 行 ” 。○ 解 云 : 《 春 秋 》 之 内 , 例 不 书 媵 , 以 其 贱 故 。 今 此 书 者 , 以 其 后 为 嫡 , 终 有 贤 行 也 。 知 后 为 嫡 者 , 正 以 庄 二 十 九 年 冬 十 二 月 , “ 纪 叔 姬 卒 ” ; 三 十 年 “ 八 月 , 癸 亥 , 葬 纪 叔 姬 ” , 卒 葬 皆 书 , 为 嫡 明 矣 。 而 成 九 年 “ 伯 姬 归 于 宋 ” , 书 二 国 媵 者 , 彼 传 云 “ 录 伯 姬 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 侯 为 齐 所 灭 ” 。○ 解 云 : 即 庄 四 年 夏 , “ 纪 侯 大 去 其 国 ” 是 也 。○ 注 “ 纪 季 ” 至 “ 于 齐 ” 。○ 解 云 : 在 庄 三 年 。○ 注 “ 叔 姬 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 庄 十 二 年 “ 春 , 王 三 月 , 纪 叔 姬 归 于 酅 ” , 传 云 “ 其 言 归 于 酅 何 ? 隐 之 也 。 何 隐 尔 ? 其 国 亡 矣 , 徒 归 于 叔 尔 也 ” 是 也 。 滕 侯 卒 。 何 以 不 名 ? 据 蔡 侯 考 父 卒 名 。[ 疏 ] 注 “ 据 蔡 ” 至 “ 卒 名 ” 。○ 解 云 : 在 下 八 年 夏 。 微 国 也 。 小 国 , 故 略 不 名 。 微 国 则 其 称 侯 何 ? 据 大 国 称 侯 , 小 国 称 伯 、 子 、 男 。[ 疏 ] 注 “ 据 大 ” 至 “ 子 男 ” 。○ 解 云 : 上 五 年 传 文 。 案 彼 大 国 非 直 侯 , 而 注 特 言 大 国 称 侯 者 , 案 彼 传 之 成 文 故 也 。 不 嫌 也 。 滕 侯 卒 不 名 , 下 常 称 子 , 不 嫌 称 侯 为 大 国 。[ 疏 ] 注 “ 下 常 称 子 ” 。 解 云 : 桓 二 年 “ 滕 子 来 朝 ” , 因 兹 已 下 常 称 子 矣 。 《 春 秋 》 贵 贱 不 嫌 同 号 , 贵 贱 不 嫌 者 , 通 同 号 称 也 。 若 齐 亦 称 侯 , 滕 亦 称 侯 ; 微 者 亦 称 人 , 贬 亦 称 人 : 皆 有 起 文 , 贵 贱 不 嫌 同 号 是 也 。 ○ 号 称 , 尺 证 反 。[ 疏 ] 注 “ 齐 亦 称 侯 ” 。○ 解 云 : 不 云 晋 者 , 晋 爵 未 大 故 。○ 注 “ 微 者 亦 称 人 ” 。○ 解 云 : 隐 元 年 “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 滕 侯 卒 不 名 , 下 恒 称 子 , 起 其 微 也 。 齐 侯 恒 在 宋 公 之 上 , 起 其 大 也 。 宋 人 盟 于 宿 不 书 日 , 亦 起 微 也 。 郑 人 来 输 平 称 人 者 , 共 国 辞 , 起 其 贬 之 , 故 曰 皆 有 起 文 也 。○ 注 “ 贵 贱 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 不 论 贵 贱 不 嫌 者 , 通 其 同 号 称 , 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 号 也 。 美 恶 不 嫌 同 辞 。 若 继 体 君 亦 称 即 位 , 继 弑 君 亦 称 即 位 , 皆 有 起 文 , 美 恶 不 嫌 同 辞 是 也 。 滕 , 微 国 , 所 传 闻 之 世 未 可 卒 , 所 以 称 侯 而 卒 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 讬 隐 公 以 为 始 受 命 王 , 滕 子 先 朝 隐 公 , 《 春 秋 》 褒 之 以 礼 , 嗣 子 得 以 其 礼 祭 , 故 称 侯 见 其 义 。 ○ 恶 , 乌 路 反 , 又 如 字 , 注 同 。 传 , 直 专 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 若 继 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 文 、 成 之 属 是 也 。○ 注 “ 继 弑 ” 至 “ 即 位 ” 。○ 解 云 : 桓 、 宣 是 也 。○ 注 “ 皆 有 起 文 ” 。○ 解 云 : 前 君 之 薨 书 地 者 , 起 其 后 即 位 者 是 继 体 之 君 也 。 若 前 君 薨 不 地 者 , 起 其 后 即 位 者 非 是 继 体 之 君 也 。○ 注 “ 美 恶 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 谓 美 恶 不 嫌 者 , 通 其 同 辞 。 由 是 之 故 , 《 春 秋 》 同 其 辞 矣 。○ 注 “ 滕 子 ” 至 “ 其 义 ” 。○ 解 云 : 在 十 一 年 , 即 此 君 之 子 也 。 滕 子 、 薜 侯 俱 朝 隐 公 , 滕 并 褒 其 父 而 薜 否 者 , 薜 侯 父 卒 在 春 秋 之 前 , 故 无 褒 之 文 。 夏 , 城 中 丘 。 中 丘 者 何 ? 内 之 邑 也 。 城 中 丘 , 何 以 书 ? 上 问 中 丘 者 , 何 指 问 邑 也 , 欲 因 言 何 以 书 , 嫌 但 问 书 中 丘 , 故 复 言 城 中 丘 , 何 以 书 也 。 ○ 复 , 扶 又 反 。[ 疏 ] “ 中 丘 者 何 ” 。○ 解 云 : 楚 丘 同 , 皆 直 云 城 , 文 无 别 , 故 执 不 知 问 。 以 重 书 也 。 以 功 重 , 故 书 也 。 当 稍 稍 补 完 之 , 至 令 大 崩 弛 坏 败 , 然 后 发 众 城 之 , 猥 苦 百 姓 , 空 虚 国 家 , 故 言 城 , 明 其 功 重 , 与 始 作 城 无 异 。 城 邑 例 时 。 ○ 令 , 力 呈 反 。 弛 , 户 尔 反 , 又 尸 氏 反 。[ 疏 ] 注 “ 城 邑 例 时 ” 。○ 解 云 : 即 下 九 年 “ 夏 , 城 郎 ” , 襄 十 三 年 “ 冬 , 城 防 ” 之 属 是 也 。 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 。 其 称 弟 何 ? 据 诸 侯 之 子 称 公 子 。 母 弟 称 弟 , 母 兄 称 兄 。 母 弟 , 同 母 弟 ; 母 兄 , 同 母 兄 。 不 言 同 母 言 母 弟 者 , 若 谓 不 如 为 如 矣 , 齐 人 语 也 。 公 别 同 母 者 , 《 春 秋 》 变 周 之 文 , 从 殷 之 质 。 质 家 亲 亲 , 明 当 亲 厚 异 於 群 公 子 也 。 聘 者 , 问 也 。 来 聘 书 者 , 皆 喜 内 见 聘 事 也 。 古 者 诸 侯 朝 罢 朝 聘 , 为 慕 贤 孝 礼 , 一 法 度 , 尊 天 子 。 不 言 聘 公 者 , 礼 , 聘 受 之 於 大 庙 , 孝 子 谦 , 不 敢 以 已 当 之 , 归 美 於 先 君 , 且 重 宾 也 。 ○ 别 , 彼 列 反 。 大 庙 , 音 泰 , 下 同 。[ 疏 ] “ 母 兄 称 兄 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 年 “ 秋 , 盗 杀 卫 侯 之 兄 辄 ” 是 也 。 秋 , 公 伐 邾 娄 。冬 , 天 王 使 凡 伯 来 聘 。 书 者 , 喜 之 也 。 古 者 诸 侯 有 较 德 殊 风 异 行 , 天 子 聘 问 之 , 当 北 面 称 臣 , 受 之 於 大 庙 , 所 以 尊 王 命 , 归 美 於 先 君 , 不 敢 以 已 当 之 。 戎 伐 凡 伯 于 楚 丘 以 归 。 凡 伯 者 何 ? 上 言 聘 , 此 言 伐 , 嫌 其 异 , 故 执 不 知 问 。[ 疏 ] 注 “ 上 言 聘 , 此 言 伐 ” 。○ 解 云 : 谓 聘 伐 辞 异 , 嫌 其 非 一 人 也 。 天 子 之 大 夫 也 。 此 聘 也 , 其 言 伐 之 何 ? 据 出 聘 与 郊 、 柳 异 , 不 得 言 伐 也 。 问 伐 加 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。[ 疏 ] 注 “ 据 出 ” 至 “ 伐 也 ” 。○ 解 云 : 昭 二 十 三 年 “ 晋 人 围 郊 ” , 传 云 “ 郊 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 于 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 宣 元 年 “ 晋 赵 穿 帅 师 侵 柳 ” , 传 云 “ 柳 者 何 ? 天 子 之 邑 也 。 曷 为 不 系 乎 周 ? 不 与 伐 天 子 也 ” 。 然 则 郊 、 柳 皆 是 天 子 之 邑 , 犹 可 言 其 侵 围 , 今 此 聘 大 夫 不 应 得 言 伐 , 故 难 之 。 先 言 郊 者 , 文 便 言 之 , 故 不 次 也 。○ 注 “ 问 伐 ” 至 “ 举 之 ” 。○ 解 云 : 桓 十 二 年 “ 及 郑 师 伐 宋 。 丁 未 , 战 于 宋 ” , 传 云 “ 战 不 言 伐 , 此 其 言 伐 何 ” , 彼 问 轻 重 两 举 不 言 之 故 , 此 言 之 者 , 辟 问 轻 重 两 举 之 。 执 之 也 。 执 之 则 其 言 伐 之 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 言 伐[ 疏 ] 注 “ 据 执 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 昭 十 三 年 平 丘 之 会 , “ 晋 人 执 季 孙 隐 如 以 归 ” 是 也 。 大 之 也 。 尊 大 王 命 , 责 当 死 位 , 故 使 与 国 同 。 曷 为 大 之 ? 据 王 子 突 系 诸 人 。[ 疏 ] 注 “ 据 王 ” 至 “ 诸 人 ” 。○ 解 云 : 庄 六 年 “ 春 , 王 三 月 , 王 人 子 突 救 卫 ” , 传 云 “ 王 人 者 何 ? 微 者 也 。 子 突 者 何 ? 贵 也 。 贵 则 其 称 人 何 ? 系 诸 人 也 ” 是 也 。 等 是 王 臣 , 一 伸 一 屈 , 故 难 之 。 不 与 夷 狄 之 执 中 国 也 。 因 地 不 接 京 师 , 故 以 中 国 正 之 。 中 国 者 , 礼 义 之 国 也 。 执 者 , 治 文 也 。 君 子 不 使 无 礼 义 制 治 有 礼 义 , 故 绝 不 言 执 , 正 之 言 伐 也 。 执 天 子 大 夫 而 以 中 国 正 之 者 , 执 中 国 尚 不 可 , 况 执 天 子 之 大 夫 乎 ? 所 以 降 夷 狄 , 尊 天 子 , 为 顺 辞 。 其 地 何 ? 据 执 季 孙 隐 如 不 地 。 大 之 也 。 顺 上 伐 文 , 使 若 楚 丘 为 国 者 , 犹 庆 父 伐 於 馀 丘 也 。 不 地 以 卫 者 , 天 子 大 夫 衔 王 命 至 尊 , 顾 在 所 诸 侯 , 有 出 入 所 在 赴 其 难 , 当 与 国 君 等 也 。 录 以 归 者 , 恶 凡 伯 不 死 位 , 以 辱 王 命 也 。 ○ 难 , 乃 旦 反 。 恶 , 乌 路 反 。[ 疏 ] 注 “ 顺 上 ” 至 “ 命 也 ” 。○ 解 云 : 庄 二 年 “ 夏 , 公 子 庆 父 帅 师 伐 於 馀 丘 ” , 传 云 “ 於 馀 丘 者 何 ? 邾 娄 之 邑 。 曷 为 不 系 乎 邾 娄 ? 国 之 也 ” 者 是 。 八 年 , 春 , 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 。 宋 公 序 上 者 , 时 卫 侯 要 宋 公 , 使 不 虞 者 为 主 , 明 当 戒 慎 之 。 无 王 者 , 遇 在 其 间 , 置 上 则 嫌 为 事 出 , 置 下 则 嫌 无 天 法 , 可 以 制 月 , 文 不 可 施 也 。 ○ 要 , 一 遥 反 。 为 事 , 于 伪 反 , 下 “ 欲 为 鲁 ” 、 “ 为 小 国 ” 、 “ 为 桓 ” 并 年 未 注 皆 同 。[ 疏 ] 注 “ 宋 公 ” 至 “ 其 间 ” 。○ 解 云 : 何 氏 以 为 会 盟 则 以 大 小 为 序 , 遇 则 以 不 虞 为 先 , 故 如 此 解 , 是 以 庄 三 十 二 年 经 云 “ 夏 , 宋 公 、 齐 侯 遇 于 梁 丘 ” , 齐 在 宋 下 , 是 其 一 隅 耳 。○ 注 “ 置 上 ” 至 “ 事 出 ” 。○ 解 云 : 若 言 八 年 春 王 宋 公 卫 侯 遇 于 垂 , 即 嫌 桓 王 亦 与 之 遇 , 故 言 则 嫌 为 事 出 。 事 , 谓 遇 事 也 。 或 者 嫌 为 遇 事 之 故 出 此 王 , 故 云 则 嫌 为 遇 事 出 也 。○ 注 “ 置 下 ” 至 “ 施 也 ” 。 解 云 : 天 法 , 即 春 是 也 。 三 月 , 郑 伯 使 宛 来 归 邴 。 宛 者 何 ? 郑 之 微 者 也 。 邴 者 何 ? 郑 汤 沐 之 邑 也 。 天 子 有 事 于 泰 山 , 诸 侯 皆 从 泰 山 之 下 , 诸 侯 皆 有 汤 沐 之 邑 焉 。 有 事 者 , 巡 守 祭 天 告 至 之 礼 也 。 当 沐 浴 絜 齐 以 致 其 敬 , 故 谓 之 汤 沐 邑 也 , 所 以 尊 待 诸 侯 而 共 其 费 也 。 礼 , 四 并 为 邑 , 邑 方 二 里 , 东 方 二 州 四 百 二 十 国 , 凡 为 邑 广 四 十 里 , 袤 四 十 二 里 , 取 足 舍 止 共 瑽 穀 而 已 。 归 邴 书 者 , 甚 恶 郑 伯 无 尊 事 天 子 之 心 , 专 以 汤 沐 邑 归 鲁 , 背 叛 当 诛 也 。 录 使 者 , 重 尊 汤 沐 邑 也 。 王 者 所 以 必 巡 守 者 , 天 下 虽 平 , 白 不 亲 见 , 犹 恐 远 方 独 有 不 得 其 所 , 故 三 年 一 使 三 公 绌 陟 , 五 年 亲 自 巡 守 。 巡 , 犹 循 也 ; 守 , 犹 守 也 , 循 行 守 视 之 辞 , 亦 不 可 国 至 人 见 为 烦 扰 , 故 至 四 岳 , 足 以 知 四 方 之 政 而 已 。 《 尚 书 》 曰 “ 岁 二 月 , 东 巡 守 , 至 于 岱 宗 , 柴 , 望 秩 于 山 川 , 遂 觐 东 后 , 协 时 月 正 日 , 同 律 度 量 衡 , 脩 五 礼 , 五 玉 , 三 帛 , 二 生 , 一 死 , 贽 , 如 五 器 , 卒 乃 复 。 五 月 南 巡 守 , 至 于 南 岳 , 如 岱 礼 。 八 月 西 巡 狩 , 至 于 西 岳 , 如 初 。 十 有 一 月 朔 巡 守 , 至 于 北 岳 , 如 西 礼 ; 还 至 嵩 如 初 礼 。 归 , 格 于 祢 祖 , 用 特 ” 是 也 。 ○ 宛 , 於 阮 反 , 人 名 也 ; 一 音 乌 卯 反 , 又 乌 勉 反 。 邴 , 彼 命 反 , 又 音 丙 , 郑 邑 , 《 左 氏 》 作 “ 祊 ” 。 从 , 才 朋 反 。 巡 守 , 手 又 反 , 本 又 作 “ 狩 ” , 下 除 “ 犹 守 ” 、 “ 守 视 ” 以 外 同 。 絜 齐 , 侧 皆 反 , 本 多 即 作 “ 斋 ” 字 , 后 放 此 , 更 不 音 。 而 共 , 音 恭 , 下 同 。 费 , 芳 味 反 。 广 , 古 壙 反 。 袤 , 音 茂 。 槀 , 古 老 反 。 甚 恶 , 乌 路 反 , 下 同 。 背 , 步 内 反 。 使 , 所 吏 反 。 行 , 下 孟 反 。 量 , 音 亮 。 贽 , 音 至 。 嵩 , 夙 忠 反 。 格 , 本 又 作 “ 假 ” , 同 , 古 百 反 。 祢 , 乃 礼 反 , 本 又 作 “ 艺 ” 。[ 疏 ] “ 宛 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 言 氏 ; 欲 言 微 者 , 书 名 见 经 , 故 执 不 知 问 。 ○ “ 邴 者 何 ” 。 解 云 : 欲 言 鲁 物 , 先 无 取 文 ; 欲 言 郑 邑 , 於 鲁 言 归 , 故 执 不 知 问 。 注 “ 归 邴 ” 至 “ 诛 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 将 所 传 闻 之 世 , 外 小 恶 不 书 故 也 。○ 注 “ 录 使 ” 至 “ 其 所 ” 。○ 解 云 : 正 决 哀 八 年 “ 齐 人 归 讙 及 僤 ” 之 属 , 不 录 使 故 也 。○ 注 “ 故 三 ” 至 “ 绌 陟 ” 。○ 解 云 : 《 书 传 》 文 。○ 注 “ 五 年 ” 至 “ 而 已 ” 。○ 解 云 : 《 尧 典 》 文 。○ 注 “ 尚 书 ” 至 “ 是 也 ” 。○ 解 云 : 惟 “ 是 也 ” 注 者 言 之 以 上 , 皆 《 尧 典 》 文 也 。 郑 注 : “ 岁 二 月 者 , 正 岁 建 卯 之 月 也 。 巡 守 者 , 行 视 所 守 也 。 岱 宗 者 , 东 岳 名 也 。 柴 者 , 考 绩 燎 也 。 望 秩 于 山 川 者 , 遍 以 尊 卑 祭 之 。 五 岳 视 三 公 , 四 渎 视 诸 侯 , 其 馀 小 者 或 视 卿 大 夫 , 或 视 伯 、 子 、 男 矣 。 秩 , 次 也 。 东 后 , 东 方 之 诸 侯 也 。 协 正 四 时 之 月 数 及 日 名 , 备 有 失 误 者 。 度 , 丈 尺 。 量 , 斗 斛 。 衡 , 斤 两 。 五 礼 , 公 、 侯 、 伯 、 子 、 男 朝 聘 之 礼 矣 。 五 玉 , 瑞 节 , 执 之 曰 瑞 , 陈 列 曰 玉 也 。 三 帛 , 所 以 荐 玉 也 。 受 瑞 玉 者 , 以 帛 荐 之 。 帛 必 三 者 , 高 阳 之 后 用 赤 缯 , 高 辛 氏 之 后 用 黑 缯 , 其 馀 诸 侯 皆 用 白 缯 , 《 周 礼 》 改 之 为 缫 也 。 二 生 一 死 贽 者 , 羔 雁 生 也 , 卿 大 夫 所 执 ; 雉 死 , 士 所 执 也 。 如 者 , 以 物 相 授 与 之 。 言 授 贽 之 器 有 五 , 卿 、 大 夫 、 上 士 、 中 士 、 下 士 也 。 器 各 异 饰 , 饰 未 闻 所 用 也 。 《 周 礼 》 改 之 饰 羔 雁 、 饰 雉 、 执 之 而 已 , 皆 去 器 。 卒 , 已 也 。 复 , 归 也 。 巡 守 礼 毕 , 乃 反 归 矣 。 每 归 用 特 牛 告 于 文 祖 矣 。 五 月 不 言 於 者 , 以 其 文 相 近 。 八 月 、 十 一 月 言 初 者 , 文 相 远 故 也 。 ” 庚 寅 , 我 入 邴 。 其 言 入 何 ? 据 上 书 归 , 取 邑 已 明 , 无 事 复 书 入 也 。 ○ 复 书 , 扶 又 反 , 下 “ 故 复 ” 同 。 难 也 。 入 者 , 非 已 至 之 文 , 难 辞 也 。 此 鲁 受 邴 , 与 郑 同 罪 当 诛 , 故 书 入 , 欲 为 鲁 见 重 难 辞 。 ○ 难 也 , 乃 旦 反 , 一 音 如 字 , 注 及 下 同 。 见 重 , 贤 遍 反 , 下 同 。 ○[ 疏 ] 注 “ 入 者 ” 至 “ 之 文 ” 。○ 解 云 : 直 就 而 入 之 , 非 是 将 归 之 辞 也 。 其 日 何 ? 据 取 邑 不 日 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 邑 不 日 ” 。○ 解 云 : 即 隐 四 年 “ 春 , 王 二 月 , 莒 人 伐 杞 , 取 牟 娄 ” 之 属 也 。 ○ 难 也 。 以 归 后 乃 日 也 。 言 时 重 难 , 不 可 即 入 , 至 此 日 乃 入 。 其 言 我 何 ? 据 吴 伐 我 , 以 日 伐 故 言 我 。[ 疏 ] 注 “ 据 吴 ” 至 “ 言 我 ” 。 解 云 : 在 哀 八 年 春 。 言 我 者 , 非 独 我 也 , 自 入 邑 不 得 言 我 , 有 他 人 在 其 中 乃 得 言 我 , 故 能 起 其 非 独 我 。 齐 亦 欲 之 。 时 齐 与 郑 、 鲁 比 聘 会 者 , 亦 欲 得 之 , 故 以 非 独 我 起 齐 恶 。 齐 恶 起 , 则 鲁 蒙 欲 邑 , 见 於 恶 愈 矣 。[ 疏 ] 注 “ 时 齐 ” 至 “ 得 之 ” 。○ 解 云 : 即 上 三 年 冬 , “ 齐 侯 、 郑 伯 盟 于 石 门 ” ; 六 年 夏 , “ 公 会 齐 侯 盟 于 艾 ” ; 七 年 夏 , “ 齐 侯 使 其 弟 年 来 聘 ” ; 九 年 “ 冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 ” ; 十 年 “ 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 ” 之 属 是 也 。 夏 , 六 月 , 已 亥 , 蔡 侯 考 父 卒 。辛 亥 , 宿 男 卒 。 宿 本 小 国 , 不 当 卒 , 所 以 卒 而 日 之 者 , 《 春 秋 》 王 鲁 , 以 隐 公 为 始 受 命 王 , 宿 男 先 与 隐 公 交 接 , 故 卒 褒 之 也 。 不 名 不 书 葬 者 , 与 微 者 盟 功 薄 , 当 褒 之 为 小 国 , 故 从 小 国 例 。[ 疏 ] 注 “ 宿 男 ” 至 “ 交 接 ” 。○ 解 云 : 即 上 隐 公 元 年 秋 , “ 九 月 , 及 宋 人 盟 于 宿 ” 是 也 。○ 注 “ 为 小 ” 至 “ 国 例 ” 。○ 解 云 : 即 上 七 年 春 “ 滕 侯 卒 ” , 不 书 其 葬 , 传 云 “ 何 以 不 名 ? 微 国 也 ” 者 是 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 宋 公 、 齐 侯 、 卫 侯 盟 于 瓦 屋 。八 月 , 葬 蔡 宣 公 。 卒 何 以 名 而 葬 不 名 ? 卒 从 正 , 卒 当 赴 告 天 子 , 君 前 臣 名 , 故 从 君 臣 之 正 义 言 也 。 而 葬 从 主 人 。 至 葬 者 有 常 月 可 知 , 不 赴 告 天 子 , 故 自 从 蔡 臣 子 辞 称 公 。 卒 何 以 日 而 葬 不 日 ? 卒 赴 , 赴 天 子 也 。 缘 天 子 闵 伤 , 欲 其 知 之 。 又 臣 子 疾 痛 , 不 能 不 具 以 告 。 而 葬 不 告 。 不 告 天 子 也 。 发 传 於 葬 者 , 从 正 也 。[ 疏 ] 注 “ 发 传 ” 至 “ 正 也 ” 。○ 解 云 : 言 从 正 者 , 谓 卒 日 葬 不 日 者 , 是 卒 葬 之 正 法 。 三 年 经 云 “ 癸 未 , 葬 宋 缪 公 ” , 而 书 日 , 即 失 其 正 也 。 其 卫 桓 公 葬 不 发 传 者 , 桓 公 者 初 则 见 弑 于 州 吁 , 终 有 简 慢 之 失 , 侵 小 国 之 略 , 故 发 传 於 此 。 ○ 九 月 , 辛 卯 , 公 及 莒 人 盟 于 包 来 。 公 曷 为 与 微 者 盟 ? 据 与 齐 高 傒 盟 讳 之 。 ○ 包 来 , 《 左 氏 》 作 “ 浮 来 ” 傒 , 音 兮 。[ 疏 ] 注 “ 据 与 ” 至 “ 讳 之 ” 。○ 解 云 : 庄 二 十 二 年 秋 , “ 及 齐 高 傒 盟 于 防 ” , 传 云 “ 齐 高 傒 者 何 ? 贵 大 夫 也 。 曷 为 就 吾 微 者 而 盟 ? 公 也 。 公 则 曷 为 不 言 公 ? 讳 与 大 夫 盟 也 ” 是 也 。 称 人 则 从 , 不 疑 也 。 从 者 , 随 从 也 , 实 莒 子 也 。 言 莒 子 , 则 嫌 公 行 微 不 肖 , 诸 侯 不 肯 随 从 公 盟 , 而 公 反 随 从 之 , 故 使 称 人 , 则 随 从 公 不 疑 矣 。 隐 为 桓 立 , 狐 壤 之 战 不 能 死 难 , 又 受 汤 沐 邑 , 卒 无 廉 耻 , 令 翚 有 缘 謟 , 为 桓 所 疑 , 故 著 其 不 肖 , 仅 能 使 微 者 随 从 之 耳 , 盖 痛 录 隐 所 以 失 之 , 又 见 获 受 邑 , 皆 讳 不 明 , 因 与 上 相 起 也 。 ○ 行 , 户 孟 反 。 难 , 乃 旦 反 。 令 , 力 呈 反 。 仅 , 其 芹 反[ 疏 ] 注 “ 言 莒 ” 至 “ 桓 立 ” 。○ 解 云 : 行 微 者 , 其 行 卑 微 。 不 肖 者 , 郑 注 《 昏 礼 记 》 云 “ 不 肖 者 , 不 似 ” 是 也 。○ 注 “ 狐 壤 ” 至 “ 廉 耻 ” 。○ 解 云 : 在 上 六 年 春 。○ 注 “ 令 翚 ” 至 “ 失 之 ” 。○ 解 云 : 皆 以 其 行 微 不 肖 , 卒 无 廉 耻 故 也 。○ 注 “ 又 见 ” 至 “ 起 也 ” 。○ 解 云 : 见 获 讳 不 明 者 , 即 言 输 平 是 也 。 受 邑 讳 不 明 者 , 即 “ 庚 寅 , 我 入 邴 ” 是 也 , 何 者 ? 书 日 入 者 , 见 其 重 难 ; 言 我 者 , 见 其 非 独 我 故 也 。 言 因 与 上 相 起 者 , 此 经 著 其 不 肖 , 起 其 事 实 甚 恶 矣 。 螟 。 先 是 有 狐 壤 之 战 , 中 丘 之 役 , 又 受 邴 田 , 烦 扰 之 应 。 ○ 应 , 应 对 之 应 。[ 疏 ] 注 “ 有 狐 壤 之 战 ” 。○ 解 云 : 在 六 年 。 注 “ 中 丘 之 役 ” 。○ 解 云 : 在 上 七 年 。 冬 , 十 有 二 月 , 无 骇 卒 。 此 展 无 骇 也 , 何 以 不 氏 ? 据 公 子 彄 卒 , 氏 公 子 。 疾 始 灭 也 , 故 终 其 身 不 氏 。 嫌 上 贬 主 起 入 为 灭 , 不 为 疾 始 , 故 复 为 疾 始 灭 , 终 身 贬 之 , 足 见 上 贬 为 疾 始 灭 。[ 疏 ] “ 此 展 无 骇 也 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 二 年 师 展 无 骇 , 故 此 弟 子 因 难 之 。○ 注 “ 据 公 子 彄 卒 ” 。 解 云 : 在 五 年 。 九 年 , 春 , 天 王 使 南 季 来 聘 。三 月 , 癸 酉 , 大 雨 震 电 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 不 时 也 。 震 雷 电 者 , 阳 气 也 。 有 声 名 曰 雷 , 无 声 名 曰 电 。 周 之 三 月 , 夏 之 正 月 , 雨 当 水 雪 杂 下 , 雷 当 闻 於 地 中 , 其 雉 雊 , 电 未 可 见 , 而 大 雨 震 电 , 此 阳 气 大 失 其 节 , 犹 隐 公 久 居 位 不 反 於 桓 , 失 其 宜 也 。 日 者 , 一 日 之 中 也 。 凡 灾 异 一 日 者 日 , 历 日 者 月 , 历 月 者 时 , 历 时 者 加 自 文 为 异 。 发 於 九 年 者 , 阳 数 可 以 极 , 而 不 还 国 於 桓 之 所 致 。 ○ 震 电 , 徒 练 反 。 雊 , 古 豆 反 。 见 , 贤 遍 反 。[ 疏 ] 注 “ 雷 当 ” 至 “ 中 也 ” 。○ 解 云 : 《 月 令 》 二 月 “ 雷 乃 发 声 ” , 故 知 正 月 之 时 闻 於 地 中 矣 。 其 雉 雊 鸡 乳 , 虽 起 季 冬 之 月 , 此 时 犹 然 , 故 得 言 此 也 。 亦 有 一 本 云 “ 雷 当 闻 於 雉 雊 ” , 误 也 。○ 注 “ 凡 灾 ” 至 “ 所 致 ” 。○ 解 云 : 一 日 者 日 , 即 此 文 是 。 历 日 者 月 , 即 桓 八 年 “ 冬 , 十 月 , 雨 雪 ” 之 属 是 也 。 历 月 者 时 , 即 桓 元 年 “ 秋 , 大 水 ” 之 属 是 也 。 历 时 者 加 自 文 为 异 者 , 即 文 二 年 “ 自 十 有 二 月 不 雨 , 至 于 秋 七 月 ” 之 属 是 也 。 庚 辰 , 大 雨 雪 。 何 以 书 ? 记 异 也 。 何 异 尔 ? 俶 甚 也 。 俶 , 始 怒 也 。 始 怒 甚 , 犹 大 甚 也 。 盖 师 说 以 为 平 地 七 尺 雪 者 , 盛 阴 之 气 也 。 八 日 之 间 , 先 示 隐 公 以 不 宜 久 居 位 , 而 继 以 盛 阴 之 气 大 怒 , 此 桓 将 怒 而 弑 隐 公 之 象 。 ○ 雨 , 于 付 反 。 俶 甚 , 尺 叔 反 , 始 也 。 大 甚 , 音 泰 。侠 卒 。 侠 者 何 ? 吾 大 夫 之 未 命 者 也 。 以 无 氏 而 卒 之 也 。 未 命 所 以 卒 之 者 , 赏 疑 从 重 。 无 氏 者 , 少 略 也 。 ○ 侠 卒 , 音 协 , 《 穀 梁 》 云 “ 所 侠 ” 。 少 , 诗 照 反 。[ 疏 ] “ 侠 者 何 ” 。○ 解 云 : 欲 言 大 夫 , 经 不 书 氏 ; 欲 言 微 者 , 而 记 其 卒 , 故 执 不 知 问 。○ 注 “ 以 无 ” 至 “ 略 也 ” 。○ 解 云 : 无 氏 降 於 大 夫 书 卒 隆 於 微 者 , 故 知 其 未 命 耳 。 夏 , 城 郎 。秋 , 七 月 。冬 , 公 会 齐 侯 于 邴 。 ○ 于 邴 , 《 左 氏 》 “ 作 防 ” 。十 年 , 春 , 王 二 月 , 公 会 齐 侯 、 郑 伯 于 中 丘 。 月 者 , 隐 前 为 郑 所 获 , 今 始 与 相 见 , 故 危 录 内 , 明 君 子 当 犯 而 不 校 也 。[ 疏 ] 注 “ 犯 而 不 校 ” 。○ 解 云 : 谓 校 接 之 交 , 不 谓 为 报 也 。 夏 , 翚 帅 师 会 齐 人 、 郑 人 伐 宋 。 此 公 子 翚 也 , 何 以 不 称 公 子 ? 据 楚 公 子 婴 齐 贬 , 后 复 称 公 子 。 ○ 复 , 扶 又 反 , 又 音 服 。[ 疏 ] “ 此 公 子 翚 ” 。○ 解 云 : 正 以 上 四 年 师 解 云 言 公 子 翚 , 故 此 弟 子 因 以 难 之 。○ 注 “ 据 楚 ” 至 “ 公 子 ” 。○ 解 云 : 成 二 年 “ 公 及 楚 人 ” 已 下 “ 盟 于 蜀 ” 彼 传 云 “ 此 楚 公 子 婴 齐 也 , 其 称 人 何 ? 得 壹 贬 焉 尔 ” , 至 成 六 年 书 “ 楚 公 子 婴 齐 率 师 伐 郑 ” 是 也 。 贬 , 曷 为 贬 ? 隐 之 罪 人 也 , 故 终 隐 之 篇 贬 也 。 嫌 上 一 贬 可 移 於 他 事 者 , 故 终 隐 之 篇 贬 之 , 明 为 隐 贬 , 所 以 起 隐 之 罪 人 也 。 ○ 明 为 , 于 伪 反 , 下 “ 先 为 ” 同 。[ 疏 ] 注 “ 嫌 上 ” 至 “ 人 也 ” 。○ 解 云 : 上 一 贬 , 谓 四 年 时 也 。 六 月 , 壬 戌 , 公 败 宋 师 于 菅 。 ○ 公 败 , 必 迈 反 , 凡 临 佗 曰 贬 , 皆 同 此 音 。 菅 , 古 颜 反 。 ○ 辛 未 , 取 郜 。 ○ 郜 , 古 报 反 。 ○ 辛 巳 , 取 防 。 取 邑 不 日 , 此 何 以 日 ? 据 取 阚 不 日 也 。 ○ 阚 , 苦 暂 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 阚 不 日 也 ” 。○ 解 云 : 即 昭 三 十 二 年 春 王 正 月 , “ 取 阚 ” 是 也 。 一 月 而 再 取 也 。 欲 起 一 月 而 再 取 , 故 日 。 何 言 乎 一 月 而 再 取 ? 据 取 漷 东 田 及 沂 西 田 , 亦 一 月 再 取 两 邑 , 不 日 。 ○ 漷 , 火 虢 反 , 又 音 郭 。 沂 , 鱼 依 反 。[ 疏 ] 注 “ 据 取 ” 至 “ 不 日 ” 。○ 解 云 : 哀 二 年 “ 春 , 王 二 月 , 季 孙 斯 、 叔 孙 州 氿 、 仲 孙 何 忌 帅 师 伐 邾 娄 , 取 漷 东 田 , 及 沂 西 田 ” 是 也 。 甚 之 也 。 甚 鲁 因 战 见 移 生 事 , 利 心 数 动 。 ○ 数 , 所 角 反 。 内 大 恶 讳 , 此 其 言 甚 之 何 ? 《 春 秋 》 录 内 而 略 外 , 於 外 大 恶 书 , 小 恶 不 书 , 於 内 大 恶 讳 , 小 恶 书 。 明 取 邑 为 小 恶 , 一 月 再 取 , 小 恶 中 甚 者 耳 , 故 书 也 。 於 内 大 恶 讳 , 於 外 大 恶 书 者 , 明 王 者 起 当 先 自 正 , 内 无 大 恶 , 然 后 乃 可 治 诸 夏 大 恶 , 因 见 臣 子 之 义 , 当 先 为 君 父 讳 大 恶 也 。 内 小 恶 书 , 外 小 恶 不 书 者 , 内 有 小 恶 , 適 可 治 诸 夏 大 恶 , 未 可 治 诸 夏 小 恶 , 明 当 先 自 正 然 后 正 人 。 小 恶 不 讳 者 , 罪 薄 耻 轻 败 。 宋 师 日 者 , 见 结 日 偏 战 也 。 不 言 战 者 , 讬 王 於 鲁 , 故 不 以 敌 辞 言 之 , 所 以 彊 王 义 也 。 ○ 见 , 贤 遍 反 , 下 同 。秋 , 宋 人 、 卫 人 入 郑 。宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 伐 载 , 郑 伯 伐 取 之 。 其 言 伐 取 之 何 ? 据 国 言 灭 , 邑 言 取 。 又 徐 人 取 舒 不 言 伐 。[ 疏 ] 注 “ 据 国 言 灭 ” 。○ 解 云 : 僖 五 年 “ 灭 弦 ” 之 属 是 也 。○ 注 “ 又 徐 ” 至 “ 言 伐 ” 。○ 解 云 : 在 僖 三 年 夏 。 易 也 。 其 易 奈 何 ? 因 其 力 也 。 因 谁 之 力 ? 因 宋 人 、 蔡 人 、 卫 人 之 力 也 。 载 属 为 上 三 国 所 伐 , 郑 伯 无 仁 心 , 因 其 困 而 灭 之 , 易 若 取 邑 , 故 言 取 , 欲 起 其 易 , 因 上 伐 力 , 故 同 其 文 言 伐 , 就 上 载 言 取 之 也 。 不 月 者 , 移 恶 上 三 国 。 ○ 易 , 以 豉 反 , 下 及 注 同 。 属 , 音 烛 , 適 也 。[ 疏 ] 注 “ 不 月 ” 至 “ 三 国 ” 。○ 解 云 : 正 以 灭 国 例 月 故 也 。 冬 , 十 月 , 壬 午 , 齐 人 、 郑 人 入 盛 。 日 者 , 盛 , 鲁 同 姓 。 於 隐 篇 再 见 入 者 , 明 当 忧 录 之 。 ○ 入 盛 , 《 左 氏 》 作 “ 郕 ” 后 皆 放 此 。[ 疏 ] 注 “ 日 者 ” 至 “ 录 之 ” 。○ 解 云 : 正 以 入 例 时 , 伤 害 多 则 月 , 今 此 云 日 , 故 解 也 。 云 “ 再 见 入 ” 者 , 谓 五 年 “ 秋 , 卫 师 入 盛 ” , 及 此 为 再 入 者 也 。 十 有 一 年 , 春 , 滕 侯 、 薛 侯 来 朝 。 其 言 朝 何 ? 据 内 言 如 。[ 疏 ] 注 “ 据 内 言 如 ” 。○ 解